قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده واحده- مهلت موضوع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور براي مصرف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پايان شهريورماه سال 1391 مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17/4/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.