Skip to Content

نمایندگان، نهایتا قانون صدور چک را اصلاح کردند

Loading the player...

دانلود

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با حضور در تحریریه خبر 21 شبکه یک روزیکشنبه سیزدهم آبانماه 97 به موضوع قانون چک پرداخت.