« بازگشت

yarane-8.jpg

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97 به دولت اجازه دادند در سال 97 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا مبلغ چهارصدوچهل هزار میلیارد ریال وصول کند.