احمدی علی محمد

احمدی علی محمد


 

منتخب مردم دهلران، دره شهر و آبدانان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد

تاریخ تولد : 1344  

محل تولد: آبدانان  

آدرس: ایران ، تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد  

صندوق پستی 316-14115  

تلفن: 82883901  

دورنگار: 88008571  

سوابق تحصیلی:  مقطع  نام دانشگاه  رشته  تاریخ فارغ التحصیلی  کارشناسی اصفهان علوم اقتصادی  1368   کارشناسی ارشدتربیت مدرس علوم اقتصادی 1372   دکترای تربیت مدرس علوم اقتصادی 1382

سوابق شغلی  1. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  2. رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  3.معاون تحقیق و توسعه موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی  4.دبیر دبیرخانه ارزیابی دستگاههای اجرایی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  5. معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  6. مدیر کل دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  7. مدیرکل پژوهشی و مشاور طرح وبرنامه دانشگاه ایلام  عضویت در مجامع علمی:  1) عضو گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام   2) عضو کمیته آموزش و توسعه کمیسیون ملی یونسکو   3)عضو کمیته علمی - تخصصی نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام   4)عضو کمیته داوران جشنواره بینالمللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی   5)عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد سلامت، انجمن اقتصاد سلامت ایران   6) عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی پژوهشی اقتصاد و توسعه دانشگاه پیام نور   7)عضو شورای کمیته برگزاری کرسیهای نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه تربیت مدرس   8) عضو کمیته داوران اولین تا پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران   9)عضو کمیته داوران اولین تا هفتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی   10)عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان بیمه خدمات درمانی کشور   11) مدیر مسئول فصلنامه پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس   12)عضو شورای پژوهشی و شورای دانشگاه تربیت مدرس   13) عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای اقتصادی   14)عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه دهیاریهای کشور   15) عضو شورای پژوهشی تربیت مربی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   16) عضو کمیته اقتصاد اسلامی، دانشگاه پیام نور   17) عضو ودبیر شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی کشور   18) عضو کمیته علمی بیش از بیست سمینار علمی ملی در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاهها.   19) دبیر علمی همایش اقتصاد سلامت و بیمه های درمان، دانشگاه تربیت مدرس، آبان ماه 1384   20) عضو شورای بازنگری مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی   21) عضو برنامه اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران   22) مسئول کمیته پژوهش انجمن اقتصاد سلامت ایران   23) عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران   24) عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران   25) عضو کمیته تحقیقات کاربردی معاونت توسعه منابع وامور مجلس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی   26) عضو گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس   27) عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی استان ایلام   28) عضو کمیته علمی مطالعات محیط زیست اداره کل محیط زیست استان ایلام   29) عضو هسته مطالعات بازرگانی ایلام   30) عضو شورای پژوهشی ارشاد اسلامی   31) عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه ایلام   32) عضو شورای پژوهشی دانشگاه ایلام  زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:  رشد وتوسعه اقتصادی   پول و ارز و بانکداری   اقتصاد بهداشت و درمان   بودجه و مالیه شهری   مطالعات اقتصاد اسلامی  مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی (نام نویسنده یا نویسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال، صفحات):  1) چالشهای نظام پژوهش در اقتصاد اسلامی- فصلنامه راهبرد یاس، شماره 22، تابستان 13892) پیشنهاد شاخص بومی اندازه گیری فساد در ایران (با استفاده از روش دلفی)، فصلنامه مجلس و پژوهش، بهار و تابستان 13893) رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، فصلنامه پژهشنامه اقتصادی، 13894) ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (85-63)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13895) مطالعه تطبیقی روشهای مطالعه تطبیقی روشهای  و شبکه های مصنوعی در پیشبینی نیاز داخلی برق کشور؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 23/9/13886) بررسی و تحلیل تغییرات شاخص تورم در بخش عمومی و بخش سلامت؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 27/8/13887)اصلاح الگوی مصرف(مطالعه موردی بخش انرژی و صنعت)؛ماهنامه تخصصی مهندسی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهر و آبان 13888) شناسایی چگونگی روشهای تأمین منابع مالی نظام سلامت کشورهای منتخب در فاصله سالهای 2004-1998 و ارائه سازوکارهای تولید منابع مالی جدید در نظام سلامت ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی،13879) بررسی شاخصهای اقتصاد سلامت در برنامه سوم و چهارم توسعه، فصلنامه سلامت و توسعه پایدار، 1387.   10) رانت جوئی و پیامدهای اجتماعی آن؛ ماهنامه تخصصی مهندسی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی شماره 26، اسفند 138711) فرهنگ کار با تاکید بر فرهنگ کار سازمانی، ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی، سال دوم شماره 19 و 20، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهریور 1387 12) بررسی روشهای تامین مالی نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران، فصلنامه تامین اجتماعی، بهار 138713) توزیع منطقه ای صنعت در مناطق مختلف کشور به روش کالی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی14) ارزیابی روش های تامین مالی در نظام سلامت کشورهای ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی 15) فقدان اندازه مطلوب دولت، اولویت های برنامه رییس جمهور، گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید، خرداد 138416) چالش های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی؛ فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره18، تابستان 8417) تکنیک ها و روش های بودجه نویسی دهیاری ها؛ ماهنامه تخصصی دهیاریها، وزارت کشور18) شیوه های وصول عوارض توسط مدیریت روستاها؛ ماهنامه تخصصی دهیاریها، وزارت کشور19) تعدیل و توزیع درآمد، ملاحظات تئوریک، شواهد تجربی؛ مجله تخصصی علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان20) تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 70، پاییز 138421) بررسی سازگاری برنامه های تعدیل در ایران با تعدیل متعارف؛ مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان22) بهره وری تولید؛ فصلنامه دانش، شماره اول _ سال اول ، پاییز 1370.