Skip to Content

ارز 4200 تومانی در اختیار ده هزار نفر است

ارز 4200 تومانی در اختیار ده هزار نفر است


Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز دو شنبه بیست وهشتم خرداد ماه 97 ازحضور آقای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در تحریریه خبر 21 که به موضوع نظارت بازار توسط دولت پرداختند.