Skip to Content

برگزاری همایش مشترک حزب موتلفه،‌جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران با دعوت از آیات یزدی، مصباح یزدی و موحدی‌کرمانی

برگزاری همایش مشترک حزب موتلفه،‌جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران با دعوت از آیات یزدی، مصباح یزدی و موحدی‌کرمانی


تلاش اصولگرایان؛

برگزاری همایش مشترک حزب موتلفه،‌جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران با دعوت از آیات یزدی، مصباح یزدی و موحدی‌کرمانی

تلاش اصولگرایان پس از برگزاری ۴۰ جلسه مشترک از سوی سه تشکل که سه ضلع اصولگرایی را نمایندگی می‌کردند، به نتیجه رسیده است و برگزاری همایش مشترک حزب موتلفه،‌جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران با دعوت از آیات یزدی، مصباح یزدی و موحدی‌کرمانی تنها از نتایج اولیه یک همگرایی عقلایی است.
یکی دیگر از دستاوردهای این تلاش چندین ماهه برای ایجاد وحدت حداکثری، اعلام رضایت و موافقت سه فقیه برای هدایت‌گری جریان اصولگرا بود، جمع سه نفره‌ای که با عنوان «شورای فقها» کار نظارت بر سلامت و روند تحقق این وحدت را در جریان اصولگرایی بر عهده گرفتند.