Skip to Content

بی ثباتی اقتصاد ایران و سوء استفاده دشمنان

Loading the player...

دانلود

بی ثباتی اقتصاد ایران و سوء استفاده گاه وبی گاه دشمنان از آن، موضوع بحث رئیس کمیسیون اقتصادی .

خبر 21 شبکه یک روز شنبه بیست ودوم مهرماه 96