توکلی محمد تقی

توکلی محمد تقی


 

منتخب مردم الیگودرز، عضو کمیسیون کشاورزی با گرایش مستقل در مجلس نهم حضور دارد متولد سال 1335در شهر الیگودرز سوابق و مسوولیت ها مدیرکل دفتر برنامه ریزی منابع آب ایران  مدیر حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان دبیر کمیته هدفمند کردن یارانه ها در شرکت مدیریت منابع آب  مسئول کمیته تعرفه آبهای سطحی و زیرزمینی. دبیر کمیته حفاظت کیفی منابع آب و محیط زیست نماینده مجری طرح مدیریت کمی و کیفی آب, عضو کمیته تنقیح قوانین بخش آب - دبیر سیاست گذاری همایش ملی آب پاک - دبیر کمیته تخصیص منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نماینده در کار گروه آب و کشاورزی (موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل -شرکت آب منطقه ای لرستان - معاون هماهنگی مطالعات حفاظت و بهره برداری منابع آب لرستان - مدیر دفتر مطالعات منابع آب لرستان - عضو اصلی کمیسیون های فنی و طرح ریزی و خدمات شهری شورای شهر - عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای غرب کشور - مدیر مسئول فصلنامه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت مدیریت منابع آب