جليل سرقلعه مجيد

 

منتخب مردم لردگان، عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری مديريت فرهنگي و حقوقي، تدريس حقوق و الهيات، عضو هيأت علمي دانشگاههاي كشور، مديريت حقوقي پروژههاي كلان كشور گاز و آب خط دوم و سوم و چهارم و ششم سراسري گاز، خط دوم آب شيراز  تحصیلات فوق ليسانس فقه ومباني حقوق اسلامي گرایش: مستقل