حسين زاده عبدالکریم

 

منتخب مردم نقده و اشنويه و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری مشاور و مدير شهرسازي در شركتهاي آرمان شهر فجر توسعه و راه، مشاور بنياد مسكن كردستان، مدير پروژه در طرحهاي زيرسطحي تهران، مناطق نمونه گردشگري استان لرستان و آذربايجان غربي، طرح ثبت جهاني كوه خواجه و بيش از 100طرح شهرسازي ديگر، مدير عامل مهندسين مشاور جهان شهر انديش تحصیلات فوق ليسانس شهرسازي دانشگاه علم و صنعت تهران