حسینی سید باقر

حسینی سید باقر


 

منتخب مردم زابل و زهک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد سوابق کاری: عضو هيأت علمي دانشگاه و مديركل فرهنگي، معاون آموزشي دانشكده، مديرگروه رشته حقوق و ادبيات عربي، نايب رئيس كانون نخبگان سياسي سپاه زابل، مسؤول كانون بسيج اساتيد 8 سال، عضو شوراي فرهنگي دانشگاه زابل 7 سال، عضو هيأت علمي دانشگاه زابل 12 سال، مدرس دروس علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد 8 سال، داراي 8 مقاله علمي پژوهشي و همايشها، راهنمايي پايان نامه وپروژه هاي تحقيقاتي دانشجويي، داوري مقالات علمي سازمان بسيج اساتيد تحصیلات: دكتراي الهيات دانشگاه