حیدری طیب سید سعید

حیدری طیب سید سعید


منتخب مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری آشنايي به حقوق بين الملل و معاهدات بين المللي و گذراندن واحدهاي تحصيلي در رابطه با معاهدات بين المللي، حدود 18 سال كار در دستگاه قضايي و رسيدگي به پرونده هاي مربوط به حوزه نفت  فوق ليسانس حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه