خدایی سوری حجت اله

خدایی سوری حجت اله


 

منتخب مردم دلفان و سلسله و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: عضو اطلعات عمليات سپاه غرب كشور، برادر شهيد و رزمنده و جانباز4% جنگ، معاون حقاظت و امنيت سازمان زندانهاي كشور، مسؤول حراست مركزي سازمان زندانهاي كشور، رئيس زندانهاي امنيتي تهران (قزلحصار، رجائي شهر، اوين)، مدير نمونه كشور در سال 1382، مدرس مراكز آموزشي پژوهشي سازمان زندانها، مدير زندان اوين تاكنون، داراي بيش از 25 سال سابقه مديريت اجرائي و امنيتي تحصیلات: ليسانس علوم سياسي آزاد كرج.