خضری رسول

خضری رسول


 

منتخب مردم پيرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم میباشد.

حوزه تخصصی: اقتصاد و نهاد گرایی  فساد اقتصادی رانت جویی 

شناسنامه علمی:  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (محض)؛ دانشگاه اصفهان  عنوان پایان نامه: تحلیل و ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان كردستان  دکتری اقتصاد (انتخاب عمومی)؛ دانشگاه اصفهان  عنوان پایان نامه: تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی یران  سوابق تدریس:   ریاضیات كاربردی در مدیریت؛ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (غیرانتفاعی آمار كاربردی در مدیریت؛ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (غیرانتفاعی بودجه ریزی دولتی؛ مركز آموزش عالی وابسته به وزارت جهاد كشاورزی  گزیده تألیفات و ترجمه ها:  ترجمه ها:  1. برابری فرصت  2. رانت، رانت جویی و توسعه اقتصادی  گزارشهای علمی:  1. بررسی علل کمیابی اشتغال ارزش افزا در اقتصاد ایران  2. تحلیل اقتصادی فساد اداری در ایران  3. بررسی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور  4. درآمدی بر طرح سیاست پولی کشور  5. دولت رانتیر و پتانسیل مالیات زدایی اقتصاد  6. نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد اقتصادی  7. پاشنه ی آشیل اقتصاد آمریکا  گزیده مقالات:  1. جهانی شدن اقتصاد؛ تهدید یا فرصت  2. دلیل و پیامدهی اقتصادی فرار مغزها  3. تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر خانواده  4. افزونه جویی و توسعه اقتصادی  5. درآمدی بر طرح ضربتی اشتغال  6. پیشنهاد جرج بوش: منطقه آزاد تجاری خاورمیانه  7. امنیت غذیی و امنیت ملی  8. رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن  9. تحلیل نهادی فساد اداری  آشنایی با زبانهای خارجی:   انگلیسی