دارایی سید عیسی

دارایی سید عیسی


 

منتخب مردم اندیمشک و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: فرماندهي انتظامي استانهاي خوزستان، كرمان، كردستان، فرماندهي تيپ مهاباد و مياندوآب، معاونت عملياتي و اطلاعاتي لشكر (57) حفاظت اطلاعات استان خوزستان، مشاور رئيس بنياد تعاون ناجا در بخش اقتصادي و غيره تحصیلات: ليسانس علوم انتظامي دانشگاه علوم انتظامي ناجا.