داوتگری مهدی

منتخب مردم مراغه، عجب شير ، سراجو و قلعه چاي و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد.