در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/4/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.

 

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

 

قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده واحده- مهلت موضوع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور براي مصرف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پايان شهريورماه سال 1391 مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17/4/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني