دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/07/18 لغایت چهارشنبه 1394/07/22

دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/07/18 لغایت چهارشنبه 1394/07/22


کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۲:۳۰ - ۱۶:۰۰ نشست با مسؤولین سازمان اوقاف و امور خیریه در محل سازمان مذکور
(حرکت از مجلس رأس ساعت 30/12 از محل کمیسیون)
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ 1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- نشست با مسؤولین سازمان تأمین اجتماعی پیرامون وضعیت و برنامه‌های سازمان و پرونده‌های مطروحه در کمیسیون
↵ کارگروه ارتقاء سلامت اداری
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری کمیسیون برای بررسی پرونده های مطروحه
↵ کارگروه اقتصادی، فنی و عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی برای رسیدگی به شکایات واصله
↵ کارگروه سیاسی و نظامی
دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیران ذی‌ربط پیرامون شکوائیه مطروحه
↵ کارگروه فرهنگی و اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۶:۳۰ - ۱۷:۳۰ جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی برای رسیدگی به شکایات واصله
↵ کارگروه قضایی و حقوقی
دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ جلسه کارگروه قضایی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی) (چاپی : 0)
سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ 2- مباحث مربوط به ساختار اداری مجلس (مؤسسه خبرگزاری خانه ملت)