رزم محمد

رزم محمد


 

منتخب مردم کرمانشاه و نائب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم میباشد. سوابق آموزشي اجرایی وقضائي محمد رزم  1- مدرس دانشگاه 2--دبیر آموزش و پرورش  3- معاون اداری و مالی آموزش و پرورش  4- معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهاي حل اختلاف استان کرمانشاه 5- رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی کرمانشاه6- مستشار دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه  7- دادرس علی البدل محاكم عمومي استان كرمانشاه 8- دادرس علی البدل دادگستري شهرستان هرسین 9- معاون قضائی دادگستری شهرستان هرسین 10- عضو شوراي قضائي استان 11-عضوكميسيون مبارزه با جرائم خاص   12- عضو هيئت نظارت و ارزيابي و سياست گذاري شوراهاي حل اختلاف  13- عضو شوراي فرهنگ عمومي استان كرمانشاه  14-عضوكميسيون سازمان نظام دامپزشکی استان کرمانشاه 15- عضو کمیسیون امنیت دانشجوئی استان کرمانشاه  16- عضو کمیسیون امنیت کارگری استان کرمانشاه  17- عضو کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات استان کرمانشاه  18- عضو ستاد امنیت انتخابات استان کرمانشاه  19-عضوكميسيون بدوي وتجديد نظرنظام پزشكي استان كرمانشاه 20- عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوي و تجدید نظر استان کرمانشاه  21- عضو کمیسیون اجتماعی استان کرمانشاه  22- عضو کمیسیون فرق، اقوام و مذاهب استان کرمانشاه  23- عضو هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه 24-عضوهيات رسيدگي به تخلفات صنفي