Skip to Content

رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها


نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را رفع کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

بند الف ماده 1 : عوارض محلی: وجوهی است که شهرداریها یا دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور تأمین                      هزینه های شهر و روستا وصول میکنند.

بند ج ماده 1: بهای خدمات: مبلغی که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه شده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول میکنند.

ماده 3: شهرداریها و دهیاریها میتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای پروژه های مصوب شهری و روستایی و پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورایعالی استانها و وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 4: عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین میگردد. وزارت کشور با همکاری شورایعالی استانها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ میکند.

پس از آنکه اصلاحات مطرح شد رئیس مجلس گفت مواردی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانید اصلاح کنید.