زارع زاده مهریزی دخیل عباس

زارع زاده مهریزی دخیل عباس


 

منتخب مردم مهريز، بافق، ابركوه و خاتم و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: عضو سپاه و معاون دانشكده و مسؤوليت در سازمان تبليغات و گزينش روحانيون و كمك به سرمايه گذاري در مناطق متفاوت تحصیلات: سطح چهار حوزه از قم