شریعتی محمدباقر

شریعتی محمدباقر


 

منتخب مردم بهبهان و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد. وضعیت ایثارگری:برادر شهید