طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و)

 

باسمه‌تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

همانگونه كه استحضار داريد بسياري از جانبازان و آزادگان عزيز به‌طور قرارداد موقت در دستگاههاي اجرائي مشغول به خدمت بوده‌اند ليكن براي استخدام رسمي به‌علت نداشتن شرايط استخدامي با مشكل افزايش سن مواجه هستند. همچنين بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 18/11/1390) به صراحت سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران و خواهران و برادران شهيد ذكر
گرديده است ليكن تبصره (2) ذيل آن جهت معافيت از شرايط جنسي، سني، تحصيلي، معدل و آزمون صرفاً به فرزندان شاهد، جانباز و آزاده اشاره گرديده است در حالي‌كه حسب قاعده اولويت اين امتياز به طريق اولي شامل خود جانباز و آزاده نيز مي‌شود و اين امر موجب ابهام و برداشت‌هاي گوناگون در مرحله اجراء براي دستگاههاي مزبور گرديده است. بنابراين طرح استفساريه به شرح زير با قيد دوفوريت به‌منظور رفع ابهام تقديم مجلس‌شوراي‌اسلامي مي‌گردد.

آصفري- قاضي‌پور- ثروتي- سالك- كريميان- نوروزي- عثماني-

مجيد منصوري- دستغيب- ميرقسمت موسوي- علي‌اصغر زارعي- صابري- فتح‌اله حسيني- سيدبهلول حسيني- عبدالله زاده- عزيزي فارساني- كامران- جوكار- جعفرزاده- سيدهادي حسيني- سوداني- كمال عليپور- نادران- آقايي- حيدرپور- اسدي- علوي- بگلريان- بذرپاش- غلامرضا نوري- قادري- آشتياني‌عراقي- يحيي‌زاده- بائوج لاهوتي- شوهاني- فرهنگي- رحماندوست- حدادعادل- اخوان بيطرف- مقتدايي

طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و)

ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

موضوع استفساريه: آيا معافيت‌هاي ذكر شده در تبصره (2) قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 18/11/1390) شامل خود جانبازان و آزادگان نيز مي‌شود؟

نظر مجلس: بله، شامل خود جانبازان و آزادگان نيز مي‌شود.

سوابق

 


بند «و»  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

 

ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر نيز به استثناء تسهیلات خودرو و حق‌ پرستاری و کاهش ساعت‌کاری برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.

ب- تأمین صددرصد(100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.

ج- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست‌درصد(20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د- به منظور كاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‌هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجازاست با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(100%) هزينه‌هاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمترمربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

هـ- بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج‌سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‌شود.

و- دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست‌وپنج‌درصد(25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج‌سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط‌سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج‌درصد(5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‌يابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‌الرعايه است.

ز- دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش‌پزشكي، مكلفند حداقل ده‌درصد(10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه حضور داوطلبانه درجبهه، جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌‌درصد(25%)، آزادگان بالاي سه‌سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.

ح- دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‌اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط- دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه‌پاسداران، كميته‌انقلاب‌اسلامي و جهادسازندگي اقدام نماید.

ي- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهای‌مسلح با همکاری وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای‌مسلح، بنیادشهید وامورایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

ك- آزادگاني كه به دليل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي‌سال بازنشسته شده‌اند مي‌توانند با بازگشت به خدمت، سي‌سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد(25%) تا پنجاه درصد(50%) را كه حداقل دوسال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را درصورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.

م- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

 

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/11/1390

 

ماده واحده- بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به‌شرح زير اصلاح ميگردد:

و- كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد(25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يكسال اسارت، معرفيشده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد(5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان زير سهسال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در موارديكه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.

تبصره 1- بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.

تبصره 2- فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به‌صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.

تبصره 3- كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون ميتوانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار ميشود.

معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مينمايند.