طرح اصلاح بند (ب) ماده (47) (نرخ عوارض خودرو)

طرح اصلاح بند (ب) ماده (47) (نرخ عوارض خودرو)


 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

يكي از شاخصه‌هاي عوارض كه همواره بر آن تأكيد شده و در سالهاي اخير نيز به‌عنوان سياست محوري در تهيه و تدوين لوايح عوارض مورد توجه واقع شده، موضوع پايداري عوارض مي‌باشد. مسأله‌اي كه توجه به آن در راستاي حفظ حقوق شهروندي و در عين حال امكان برنامه‌ریزي بلندمدت به‌وسيله مديريت شهري توصيف مي‌شود. بدين لحاظ تلاش قانونگذار و رويكردهاي اخير در قوانين كشور به سمت و سوي پايدارسازي درآمدهاي شهرداري‌ها بوده است درآمدهايي كه عموميت آنها بسيار زياد بوده و در واقع مي‌تواند منبع قابل اتكاء براي شهرداري باشد. درهمين راستا اگرچه برخي از مقوله‌ها از جمله عوارض ساليانه خودرو در قانون ماليات بر ارزش افزوده با ارقام يك در هزار قيمت براي شهرداري‌ها به‌عنوان منبعي ثابت پيش‌بيني شده ولي اين رقم در قانون بودجه سال 1389 به يك و نيم در هزار تغيير يافته كه اگر چه اين تغيير مطلوب است ولي به‌دليل عدم پايداري، شهرداري‌ها را در سياستگذاري و برنامه‌ريزي دچار مشكل نموده است. از طرفي نيز ايجاد مشكل آلايندگي در شهرها يكي از معضلات خودروهاي فرسوده است كه توجه به آن مي‌تواند رفع بخشي از اين نارسايي را براي جامعه به‌دنبال داشته است. لذا براي پايدارسازي مؤلفه‌هاي درآمدي و همسو با منويات قانونگذار طرح ذيل براي سير مراحل تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:

طرح اصلاح بند (ب) ماده (47) (نرخ عوارض خودرو)

قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

ماده واحده- در بند(ب) ماده(47) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 عبارت «يك در هزار» به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- يك و نيم در هزار براي خودروهاي با عمر تا پنج سال

ب- دو در هزار براي خودروهاي با عمر پنج تا ده سال

ج- دو و نيم در هزار براي خودروهاي با عمر ده سال و بيشتر

سوابق

 

اصل‏ يكصد و دوم

 شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده(مصوب 17/2/1387)

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد :

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناءريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5%) بهاء‌بليط (به عنوان عوارض).

ب   عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلي ) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناءخودروهاي گازسوز)  به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10%)  و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده  افزايش مي‌يابد.

ج - شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه ويا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يک درصد (1%) عوارض).

ماده 47-

الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاء‌بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج- توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل (به استثناءخودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21)  به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.

تبصره 1ـ وارد كنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي (به استثناءخودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

تبصره 2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين‌وارداتي به استثناءخودروهاي‌سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد كنندگان يا مالکان حسب‌موردأخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.