بازگشت به صفحه کامل

طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات شوراهاي اسلامي با رياست جمهوري

 

باسمه تعالي

مقدمه (دلايل توجيهي):

نظر به اينكه قرار است انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري اسلامي همزمان برگزار شود از قانون اصلاح تجميع انتخابات دوره پنجم شوراي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري اسلامي اينگونه برداشت مي‌شود كه دوره سوم شوراهاي اسلامي تا بيست و چهار خردادماه (زمان برگزاري انتخابات) رسميت داشته و شروع دوره چهارم شوراي اسلامي يك ماه پس از آغاز به‌كار رئيس جمهور دوره يازدهم يعني دوازدهم شهريورماه مي‌باشد لذا از بيست و چهار خردادماه تا دوازدهم شهريورماه روستاها و شهرها از داشتن شوراهاي اسلامي محروم خواهند بود و براي ادامه كار دهياران و شهرداران و مديريت شهري مشكلاتي به وجود خواهد آمد و از طرفي در عنوان قانون دوره پنجم شوراهاي اسلامي و از طرفي ديگر متن قانون دوره چهارم شوراهاي اسلامي آمده است كه نيازمند به اصلاح مي‌باشد. به همين دليل طرح مذكور تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

اميرآبادي فراهاني- آقاتهراني- جباري- رسايي- قاسم جعفري-
عابد فتاحي- جراره- كوليوند- محمدابراهيم رضائي- جليلي- نجابت- شوشتري- قاضي‌پور- كيائي‌نژاد- حسينيان- جعفري‌بنه خلخال- فرهنگي- سبحاني‌نيا- خسروي سهل‌آبادي

عنوان طرح:

اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

ماده واحده- عنوان قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب1/3/1386 به «قانون تجميع انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري » تغيير يافته و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- پايان دوره سوم شوراهاي اسلامي و شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي يك ماه پس از آغاز دوره يازدهم رياست جمهوري خواهد بود.

هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به شرح پيوست نسبت به طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوريتقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين    

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

الف- دلايل و ضرورت قانونگذاري

با توجه به اصلاحي مورخ 2/4/1389 به نظر مي‌رسد اصلاحيه فوق ضروري نمي‌باشد  و اگر با عنوان تفسير طرح تقديم شود بهتر به نظر مي‌رسد.

 

ب- سوابق قانوني

فهرست سوابق

قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

ماده واحده ـ با كوتاهترشدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونه‌اي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/2/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي

با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387

ماده واحده ـ قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 8/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار مي‌گردد.

تمديد دوره مـديريت شهرداران و دهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.

تبصره ـ شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.