طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان

طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان


 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

باتوجه به نقش روزافزون ورزش در تقويت هويت ملي و تعميق غرور ملي در صحنه بين‌المللي و ايجاد روحيه اميد و شادي در ميان آحاد جامعه، ضروري است براي ورزشكاران ايراني كه در اين زمينه در صحنه‌هاي ورزشي بين‌المللي باعث برافراشته شدن پرچم پرافتخار كشور و طنين‌انداز شدن سرود ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند، تسهيلات و امكانات خاصي درنظر گرفته شود تا باعث تشويق جوانان جامعه براي ورود به عرصه ورزش و تداوم موفقيت‌هاي جوانان ايراني گردد. باتوجه به جوان بودن جمعيت جامعه، بديهي است كه تشويق قهرمانان علاوه بر افزايش غرور ملي و روحيه اميد و نشاط در جامعه، مي‌تواند باعث پيشگيري از بسياري از انحرافات اجتماعي نيز شود.

جلالي- سبحاني‌نيا- شجاعي- دستغيب- جهانگيرزاده- نعمتي- قاضي‌پور- باهنر- جليلي- سيدشكرخدا موسوي- نجابت- شوشتري- زمانيان- سقايي- كريميان- برومند- امامي- قادري- موسوي‌لارگاني- عبداله‌زاده- سيدعبدالكريم هاشمي- جعفرزاده- پيرمؤذن- محمد رجائي- پزشكيان- ميرمرادزهي- بياتيان- محمدتقي توكلي- هروي- تاج‌گردون-

سيدبهلول حسيني- سيدشريف حسيني- فتح‌اله حسيني

طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان

ماده واحده- دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (5) و (6) به قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/1376 به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره 5- قهرمانان المپيك شامل نفرات اول تا سوم اين مسابقات و قهرمانان اول مسابقات آسيايي با موافقت ستادكل نيروهاي مسلح با رعايت
ماده واحده قانون سرباز قهرمان و پس از طي دوره آموزش نظامي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند.

تبصره 6- وزارت ورزش و جوانان و ساير وزارتخانه‌ها مكلفند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به استخدام قهرمانان المپيك در وزارتخانه‌ها و يا واحدهاي تربيت‌بدني و ورزشي در كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت‌ورزش و جوانان با همكاري معاونت توسعه، مديريت و منابع انساني رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

سوابق


1- ‌قانون سرباز قهرمان. 3

2- بند(2) ماده (18) ‌قانون گذرنامه  (مصوب 10/12/1351) 4

3- بند (‌هـ) ماده (14) و بند (ط) ماده (16) قانون‌ارتش جمهوري اسلامي ايران (مصوب7/7/1366) 4

1- ‌قانون سرباز قهرمان

‌ماده واحده- به موجب اين قانون در زمان صلح كليه ورزشكاراني كه از طرف فدراسيونهاي ورزشي به عضويت تيمهاي ملي برگزيده مي‌شوند با‌درخواست سازمان تربيت بدني و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌توانند خدمت مقدس سربازي خود را پس از طي دوره آموزش نظامي در‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي زير نظر سازمان تربيت بدني در تيم‌هاي ملي سپري نمايند.

‌تبصره 1 - مشمولان اين قانون درصورت اخراج يا حذف از تيم‌هاي ملي، بقيه خدمت دوره ضرورت خود را بايد در نيروهاي مسلح سپري نمايند.

‌تبصره 2 - مشمولان اين قانون از شمول بند (2) ماده (18) قانون گذرنامه - مصوب 1351.12.10 - و بند (‌هـ) ماده (14) و بند (ط) ماده (16) قانون‌ارتش جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1366.7.7 - مستثني هستند. [1]

‌تبصره 3 - درصورت نياز نيروهاي مسلح به سربازان فوق‌الذكر جهت شركت در مسابقات آسيايي يا جهاني مربوط به نيروهاي مسلح، نامبردگان‌دراختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.

‌تبصره 4 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف دوماه از تاريخ تصويب مشتركا توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌و سازمان تربيت بدني با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تاريخ تصويب 1376.12.13

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.12.24

2- بند(2) ماده (18) ‌قانون گذرنامه  (مصوب 10/12/1351)

‌ماده 18 - براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود: ...

2 - مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي

3- بند (‌هـ) ماده (14) و بند (ط) ماده (16) قانون‌ارتش جمهوري اسلامي ايران (مصوب7/7/1366)

‌ماده 14 - سازمان عقيدتي سياسي، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را بر عهده دارد: 1- ...

2 - وظايف. ...

هـ- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات ومأموريت‌هاي خارج از كشور.

...

‌ماده 16 - سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت‌اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد: 1-...

2 - وظايف....

ط - بررسي صلاحيت امنيتي پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها.

 


[1] - به‌موجب «‌قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان (مصوب 6/6/1380)»، تبصره 2 به‌شرح فوق اصلاح گرديد.