طرح اصلاح ماده (106) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد مطالبات قانوني مردم در حاكميت نظام اسلامي و قانون اساسي شناخته مي‌شوند. بديهي است كه نمايندگان مجلس از طريق اعمال قانونگذاري و نظارت در قالب طرحها و لوايح  و همچنين از طريق طرح تذكر، سؤال و استيضاح مي‌توانند وظيفه خود در پيگيري مطالبات مردم را انجام دهند اما در كنار اين موارد، بر اساس اصول قانون اساسي و همچنين مواد (106) تا (110) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، يكي از مهمترين‌هاي ابزارهاي در اختيار نمايندگان مردم براي طرح مطالبات موكلين خود، ايراد نطقهاي هفت دقيقه‌اي و پنج دقيقه‌اي است. متأسفانه بعد از تغيير آيين‌نامه در مجلس هشتم كه زمان نطق از ابتداي جلسه به نطق ميان دستور، ولي در عمل در پايان دستور اختصاص داده شد، در اكثر اوقات هيأت‌ رئيسه محترم زمان نطق نمايندگان را به ساعت پاياني و درمواقعي به دقايق پاياني جلسات علني موكول مي‌كند كه در مواردي نيز به دليل كمبود وقت اساساً فرصتي براي ايراد نطق نمي‌ماند و انجام آن به جلسات ديگر موكول مي‌شود.

متأسفانه اين موضوع باعث شده تا از اهميت نطقهاي نمايندگان كاسته شود. اكنون به‌نظر مي‌رسد علي‌رغم نيت خير همكاران ما در مجلس هشتم، تغيير زمان نطق نمايندگان، تجربه موفقي نبوده و ضروري است آيين‌نامه داخلي در اين خصوص تغيير كند و همانطور كه در مجالس اول تا هفتم در ابتداي هر جلسه، نمايندگان نطق خود را ايراد مي‌كردند، زمان انجام نطقها به ابتداي هرجلسه تغيير يابد.

رسايي- عزيزي‌فارساني- جراره- نبي‌اله احمدي- حاجي‌‌دليگاني- منظري‌توكلي- منصوري‌بيدكاني- رهبري- سادات‌ابراهيمي- بهمئي- سعدون‌زاده- درويش‌پور- صالحي‌نسب- دهدشتي- جليلي- پاپي‌زاده‌بالنگان- تميمي- آقاجري- سيدشكرخدا موسوي- سوداني- سيدباقر حسيني- پزشكيان- قاسم جعفري- اميرآبادي‌فراهاني- سليمي- مصباحي‌مقدم- فياضي- قاضي‌پور- كائيدي- نوباوه- شكري

طرح اصلاح ماده (106) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده- ماده(106) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

در صدر ماده(106) پس از كلمه «در» كلمه «ابتداي» اضافه شود.