طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي

 

مقدمه (دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

نقش مهم كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بررسي تصويب طرحهاي تفصيلي شهري اقتضاء دارد تا نهادها و ارگان‌هاي مرتبط در تركيب اعضاي كميسيون به نحو مؤثري حضور داشته باشند از همين رو است كه تركيب اعضاي آن در اصلاحات مصوب سال 1388 تغيير نموده و با اضافه نمودن برخي مراجع به تركيب آن سعي بر غني‌تر نمودن آن داشته‌اند اما نكته مهمي كه به آن توجه نشده است پيش‌بيني حضور مؤثر رئيس يا نماينده شوراي شهر در كميسيون مي‌باشد. آنچه در متن ماده (5) اصلاحي آمده است حضور رئيس شوراي اسلامي شهر را نه به‌عنوان عضو داراي حق رأي بلكه به‌عنوان عضوي بدون حق رأي به شمار آورده است كه همين مسأله باتوجه به مسائلي از قبيل آشنايي رئيس شوراي شهر به موضوع و نيز پشتوانه آراء مردمي وي مي‌تواند به غناي هرچه بيشتر مصوبات كميسيون بيافزايد.

علاوه بر موارد فوق در تبصره (3) اصلاحي در مورد شهر تهران نيز به حضور رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي اشاره داشته در حالي كه اين مرجع به مراتب آشنايي و ورود بيشتري به موضوع تهيه و تصويب طرحها تفصيلي شهري دارد. نكته ديگر آنكه قوانين مرتبط با شوراهاي اسلامي از جمله بند (34) ماده (71) درخصوص بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم،‌ وظايف مهمي را به‌عهده اين نهاد گذاشته كه بدون ترديد حضور مؤثر اين نهاد در تركيب كميسيون با حق رأي در كارايي طرحهاي مصوب بسيار مؤثر خواهد بود.

طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي

شهرسازي و معماري ايران

ماده واحده- ماده (5) اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 23/1/1388 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 5- بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استاندار) و با عضويت رئيس شوراي شهر و شهردار شهر ذي‌ربط و نمايندگان  وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي  و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و همچنين نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.

تبصره 1- بررسي‌هاي فني اين كميسيون به‌عهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.

تبصره 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد و موظف است در صورت داشتن دستور جلسه، هر پانزده روز يك‌ بار تشكيل جلسه بدهد.

تبصره 3- در مورد شهر تهران معاونين ذي‌ربط، وزاري راه و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و رئيس شوراي شهر و شهردار تهران (رئيس كميسيون) اعضاي كميسيون مي‌باشند. محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود.

جلسات كميسيون‌ها با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون‌ها حداقل با پنج رأي موافق معتبر است.

تبصره 4- در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي مافوق در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود./ص

سوابق

 

اصل‏ يكصد و دوم

 شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

‌قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌ (مصوب 22/12/1351) با اصلاحات بعدي

ماده 5 ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست‌استاندار (و در غياب وي معاون‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ بررسي‌هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.

تبصره 2ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

تبصره 3ـ در مورد شهرتهران معاونين ذي‌ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي و معاونين رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي‌باشند.

محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهدبود. جلسات كميسيون با حضـور اكثريت اعضاء رسمـيت‌يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چـهار رأي موافق معتبر است.

تبصره 4ـ در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور

و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس‌شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود.[1]

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) با اعمال آخرين اصلاحات

ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1-....

2.....

34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.[2]

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

‌   تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 [1]- به‌موجب ‌قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 23/1/1388، ماده (5) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 دوتبصره زير حذف گرديد:

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.