طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه


 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

نظر به اهميت صندوق توسعه ملي و تأثيري كه در حمايت از توليد ملي دارد، قانونگذار در ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ترتيبات مشخصي را تعيين نموده است، اما مشاهده مي‌شود با استفاده از برخي احكام مندرج در ماده ياد شده، عملاً هيأت امنا از انجام وظايف خود بازمانده و از تأثيرگذاري گسترده محروم شده است.

براي حل اين مشكل و در جريان قرار گرفتن مجلس از طريق نمايندگان خود در اين صندوق و كميسيون‌هاي برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس و ارائه راهكارها و پيشنهادهاي نمايندگان ملت براي تسهيل اقدامات حمايتي و تسهيلاتي وگسترش آن، طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با قيد دوفوريت پيشنهاد مي‌شود.

موسوي‌لارگاني- عبداله‌زاده- فرهنگي- علوي- عليرضا خسروي- عليپور خنكداري- حاجي‌دليگاني- فولادگر- حسين‌زاده‌بحريني- دهقاني‌نقندر- قادري- اميرآبادي‌فراهاني- جباري- نيازآذري- سالك‌كاشاني- بني‌هاشمي‌چهارم- اكبريان- درويش‌پور- يحيي‌زاده‌فيروزآباد- الياس طاهري- قائيدرحمت- عارفي- كوثري- اربابي- سيدموسي موسوي- رزم- ميرمحمدي- حسن‌نژاد- قاضي‌پور- دواتگري- حيدرپورشهرضايي- محجوب- سبحاني‌فر- نادران- عاشوري‌قلعه‌رودخاني- نقوي‌حسيني- نعمتي- جعفرزاده‌ايمن‌آبادي- پزشكيان- سيدمهدي‌هاشمي- محسني‌ثاني- حسن‌پوربيگلري

طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به‌شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

1- در تبصره (1) بند «الف» ماده (84) عبارت «حداقل هر دوماه يك‌بار» جايگزين «حداقل سالي دوبار» مي‌گردد.

2- در جزء (7) بند «د» عبارت: «مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد» حذف و عبارت «و هيچكدام از وظايف هيأت امنا قابل تفويض به هيأت عاملي و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي‌شود» جايگزين مي‌گردد.م/

سوابق

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 84- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف- اركان صندوق عبارتند از:

1- هيأت امناء

2- هيأت عامل

3- هيأت نظارت

ب- هيأت امناء به‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

1- راهبري، تعيين سياستها و خط مشي‌ها

2- تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات برای تولید و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق

4- انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي(د)و(هـ)

5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء

6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي

7- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي تولیدی و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرحهای سرمايه‌گذاري به‌نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

ج- هيأت امناء

تركيب اعضاي هيأت امناء به‌شرح زير است:

1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)

2- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)

3- وزير امور اقتصادي و دارائي

4- وزیر کار و امور اجتماعی

5- وزير نفت

6- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

7- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

8- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

9- دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

10- دادستان كل كشور

تبصره 1- جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود.

تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.

تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.

تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.

تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.

تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

د- به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

1- پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء

2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي
به هيأت امناء

3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها

4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب

5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء

6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات

7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به‌نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصميم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين‌كه به هيأت عامل تفويض شده باشد.

8- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.

9- اجراي مصوبات هيأت امناء

10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء

11- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق

12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.

13- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء

تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.

تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم(142) قانون اساسي مي‌باشند.

تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4- كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

هـ- رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن

2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء

4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق

5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء

6- اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق

7- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك‌بار

8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به‌طور مكرر

9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل

و- به‌منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.

تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس،‌نايب‌رئيس و دبيرخواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز- وظايف هيأت نظارت:

1- رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري‌ براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛

2- رسيدگي به‌صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛

3- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق

اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره - هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح- منابع صندوق:

1- حداقل معادل بيست‌درصد(20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

2- حداقل بيست‌درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر

3- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي(1) و(2) هر سال به ميزان سه واحد درصد

4- پنجاه درصد(50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد

5- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.

6- سود خالص صندوق طي سال مالي

7- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار

8- بيست درصد(20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.

تبصره 2- حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

ط- مصارف صندوق:

1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي
و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود
يا تسهيلات سنديكايي

3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور

4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم(80) قانون اساسي مي‌باشد.

6- تأمين هزينه‌هاي صندوق

تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است وسرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

            ي- ساير مقررات:

            1- سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.

            2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند(ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.

            3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

            4- مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد(20%) منابع صندوق باشد.

            تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غير عمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد(80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

            مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

            تبصره 2- بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست‌درصد(20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

            تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

            5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.

            6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم(138)‌قانون اساسي اقدام خواهد شد.

            7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

            8- هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.

            9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.

            10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.

11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.