طرح اصلاح مواد (216) و (224)

طرح اصلاح مواد (216) و (224)


 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

سازمان مديريت بحران كشور به‌منظور پيشگيري و پاسخگويي مناسب جهت حوادث غيرمترقبه در كشور به‌وجود آمده است و با عنايت به حادثه‌خيز بودن كشور ضرورت رفتار سريع و انقلابي از آن متصور است و در اين خصوص ‌بايد الزامات و امكانات لازم جهت اقدام سريع اين سازمان لحاظ گردد، لذا در ماده (7) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، سازمان وابسته به وزارت كشور و مسؤول آن وزراتخانه مسؤول مديريت حوادث غيرمترقبه مي‌باشد و براساس مواد (11) و (12) قانون مذكور و مواد (29) و (31) آيين‌نامه اجرائي آن قانون، اعتبارات سازمان مديريت بحران به پيشنهاد وزارت كشور(سازمان مديريت بحران) و تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي مختلف قرار مي‌گيرد تا به‌سرعت اقدامات اولويت‌دار عملياتي شود. لذا، به استناد ماده (12) قانون تشكيل سازمان در صورت وقوع حوادث و سوانح پيش‌بيني نشده مبلغي به‌عنوان اعتبارات غيرقابل شمول با پيشنهاد شوراي عالي مديريت بحران كشور با تأييد رئيس جمهور هزينه مي‌گردد.

اكنون بندهاي (ج) و (ش) مواد (216) و (224) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در قانون بودجه سال 1391 به تبع قانون برنامه نيازمند اصلاح و حذف عبارت‌هايي است كه اختيارات اين سازمان را محدود و سلب نموده و اميدواريم با رأي به اين مصوبه مهم بتوانيم از خدمات به‌موقع اين سازمان در حوادث غيرمترقبه استفاده همه‌جانبه ببريم. 

لذا طرح فوق با قيد يك فوريت تقديم مي‌گردد:

حقيقت‌پور- دامادي- نظري‌مهر- قاضي‌پور- پيرمؤذن- ملكشاهي- سبحاني‌فر- محجوب- تأميني‌ليجايي- فيروزي- سيدعنايت‌الله هاشمي- نكو- علوي- حيدرپورشهرضايي- بياتيان- ميرمرادزهي- جعفرپور- اميري‌خامكاني- حسيني‌صدر- ثروتي- خانمحمدي- سنايي- خجسته- سيدمهدي هاشمي- محسني‌ثاني- حسن‌پور- امير‌آبادي‌فراهاني- مددي- عليرضا سليمي- قاسم جعفري- كوليوند- موسوي‌اصل- افضلي‌فرد-
جليل‌ جعفري‌بنه‌خلخال- اسدي

طرح اصلاح  مواد (216) و (224)

قانون برنامه پنجساله‌ پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- در بند «ج» ماده (216) و بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله‌ پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389عبارت‌هاي زير به ترتيب حذف و قانون بودجه سال 1391 متناسب با اين حذفها اصلاح مي‌گردد:

1ـ در بند (ج) ماده (216) عبارت (منوط به تأييد معاونت است) حذف مي‌گردد و كلمه «مي‌باشد» جايگزين مي‌گردد.

2 ـ در بند «ش» ماده (224) عبارت (اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است) حذف مي‌گردد.

3 ـ قانون بودجه سال 1391 كل كشور بر اساس اين اصلاحات اصلاح مي‌گردد و بر اساس مواد (11) و (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و مواد (29) و (31) آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور، سازمان مديريت بحران كشور عمل خواهد كرد.

سوابق


1- قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (مصوب 31/2/1387) 4

2- آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور(مصوب23/1/1388) 5

3- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389. 6

4- قانون بودجه سال 1391 كل كشور (بند (82)) (مصوب 30/2/1391) 7

1- قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (مصوب 31/2/1387)

ماده 7- سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي گردد.

رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.

ماده 11 – با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.

تبصره – درصد مذكور در ماده(11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 12 – به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس‌جمهور هزينه گردد.

 

2- آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور(مصوب23/1/1388)

ماده29ـ خزانه‌داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون را پس از پيشنهاد شوراي عالي و تأييد مراتب توسط رييس‌جمهور به طور يكجا در اختيار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (12) قانون هزينه گردد. مبلغ مذكور تا سقف بيست درصد در صورت هزينه‌كرد مجدداً به حساب سازمان واريز خواهد شد.

تبصره ـ خزانه‌داري كل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.

ماده31ـ به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امدادرساني و عمليات امدادرساني به آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيئت وزيران در اختيار دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار مي‌گيرد تا نسبت به اجراي پروژه‌هاي مشخص و اولويت‌دار اقدام نمايند.

3- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 216-

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي ، پيشگيري، امداد رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي، تا معادل دودرصد(2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه می‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تأييد معاونت است.

ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دورة برنامة پنجم تنفيذ مي‌شود.

ش- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد(2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به‌ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

4- قانون بودجه سال 1391 كل كشور (بند (82)) (مصوب 30/2/1391)

82- در اجراي بند (ش) ماده (224)  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

1 - 82 - بخشي از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل ستاد بحران كشورمصوب 25/10/1386 معادل مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (1.750.000.000.000) ريال به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري وخودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.