طرح الحاق يك بند به جزء (3-24) قانون بودجه سال1391

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي بهاي قير مصرفي در پروژه‌هاي راهسازي و شهرها از هشتصدوپنجاه هزار ريال در سال 1388 به هفت ميليون ريال در سال 1390 افزايش يافت. اين افزايش موجب گرديد عمده پروژه‌هاي نگهداري و بهسازي راهها و همچنين آسفالت شهرها، بالاخص شهرهاي كوچك متوقف گردد.

به منظور كمك به تهيه قير در بند (2-3) قانون بودجه سال 1391 پيش‌بيني شده است در صورت تأمين كامل درآمدهاي نفتي در سال 1391 معادل ريالي يك ميليارد (000/000/000/1)دلار براي تأمين قير اختصاص يابد.

با توجه به عدم امكان تأمين درآمدهاي نفتي در سال 1391 امكان تخصيص چنين مبلغي براي تأمين قير امكانپذير نمي‌باشد و بدين منظور با توجه به امكان جزء (3-24) قانون بودجه سال 1391 پيشنهاد زير ارائه مي‌گردد.

تاج‌گردون- سقايي- علي‌محمد احمدي- محبي- قوامي- جليلي- منصوري‌بيدكاني- شوشتري- مصباحي‌مقدم- نديمي- زمانيان‌دهكردي- آقامحمدي- نقوي‌حسيني- جميري- موسي احمدي- دستغيب- مصري- برومندي- سبحاني‌نيا- كريميان- بائوج‌لاهوتي- ثروتي- اسداللهي- زارع- سيدعبدالكريم هاشمي- عبدالله‌زاده- اسمعيلي- قادري- ذوالانوار- ميرقسمت‌موسوي‌اصل- افضلي‌فرد- بهمئي- سيدشريف حسيني- دهدشتي- سيدبهلول‌حسيني- محمدتقي توكلي- جعفرزاده‌ايمن‌آبادي- امامي- فرهنگي

طرح الحاق يك بند به جزء (3-24) قانون بودجه سال1391
ماده واحده- نظر به ضرورت تأمين قير مورد نياز براي پروژه‌هاي عمراني راهسازي، راهداري و بهسازي راهها و نيز شهرداريها و بهسازي‌ روستاها يك بند به شرح زير به جزء (3-24) الحاق مي‌گردد:

«4-3-24- دولت‌مكلف‌است بيست‌هزارميليارد(000/000/000/000/20) ريال از سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته را پس از ارزيابي كارشناسي و مطابق قوانين و مقررات به سازمان تأمين‌اجتماعي و يا مؤسسات و شركتهاي وابسته يا ساير شركتهاي عمومي و غيردولتي كه داراي پالايشگاه‌ و يا كارخانجات توليد قير مي‌باشد واگذار و معادل ارزش ريالي آن قيرمورد نياز در اختيار وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور (جهت توزيع قير بين شهرداري‌هاي سراسر كشور) جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني قرار دهد. اين بند در اولويت اجراي جزء (3-24) مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل موارد قابل واگذاري، سهم هريك از وزارتخانه‌ها، توزيع استاني قير، حداكثر ظرف بيست روز به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- با اجراي اين‌بند موضوع اختصاص يك‌ميليارد(000/000/000/1) دلار جهت تأمين قير موضوع جزء (2-3) اين قانون منتفي مي‌شود. دولت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه نمايد.»