طرح الحاق يك بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با توجه به ضرورت شفافيت قانون بودجه كل كشور به‌عنوان مهمترين سند مالي كشور و درجهت افزايش بهره‌وري در هزينه‌هاي دولت، طرح زير
با قيد دو فوريت تقديم مي‌گردد.

شايان ذكر است در چند سال اخير، طي جدولي در انتهاي ماده واحده مبالغ كلاني تحت عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص مي‌يابد كه متأسفانه هيچ نهاد نظارتي بر نحوه هزينه‌شدن اين مبالغ نظارت ندارد و نحوه انتخاب اين نهادها و بنيادها هم مشخص نيست. اين رقم در سال جاري در حدود هفتصد و چهل ميليارد تومان است. براي جلوگيري از اعمال سليقه در تخصيص اين بودجه و براي ممانعت از سوء‌استفاده از اين مبالغ، طرح حاضر تنظيم شده است. به دليل فوت وقت اين طرح بايد دوفوريتي باشد.

كوچك‌زاده- حسيني‌صدر- قاضي‌پور- حسن‌پور- عليرضا سليمي- قاسم‌جعفري- رسايي- سيدعلي طاهري- حسينيان- سيدباقر حسيني-

مجيد منصوري- پورمختار- قاسم عزيزي- دستغيب- قاضي‌زاده هاشمي- جراره- نبي‌اله احمدي- نديمي- حيدرپور- مقتداي خوراسگاني-
بخشايش اردستاني- اسفناني- مروي- محمدي- آقايي- سوداني- نقوي- چهاردولي- جميري- نعمتي- طلا- آليا- اخوان‌بيطرف- يوسفيان‌ملا- اسدي- موسوي‌لارگاني- پيرمؤذن- نوباوه وطن- قاسم احمدي- كارخانه- عباسپور- يحيي‌زاده- غضنفرآبادي- عطاءاله سلطاني- درويش‌پور- زاهدي- كائيدي- اربابي- كمال عليپور- عبداله زاده- داريوش اسماعيلي- نيازآذري- مره‌صدق- خانلري- دارائي- عبداللهي- بگلريان- بهمئي- نوروزي- علي‌اصغر زارعي- نظري‌مهر- رستميان- صابري-
قره سيدرومياني- بيگي- حسين‌زاده بحريني- فتحي‌پور- كوچكي‌نژاد- شكري- حيدري‌طيب- طبيب‌زاده- نبويان- كريمي قدوسي- كوثري-
محمد اسماعيلي- اكبريان- ثروتي- نادران- عابد فتاحي- آقاتهراني- بذرپاش- اميرآبادي فراهاني- جوكار- مظفر- شجاعي- پژمان-
اميرعباس سلطاني- عباسعلي منصوري- اسماعيل‌نيا- مصباحي‌مقدم- مقيمي- ميرگلوي بيات- رهبر- مرندي- رحماندوست- خصوصي- صادقي- هاشم‌زهي- جباري- پشنگ- موسي‌احمدي- كامران- تابش- نگهبان سلامي- فولادگر- سليماني- سيدعنايت‌اله هاشمي- ملكشاهي

طرح الحاق يك بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور

ماده واحده- باقيمانده اعتبار جدول شماره 12 قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از تصويب اين قانون، از جدول مذكور حذف و در رديف شماره ... قرار مي‌گيرد و متن زير به عنوان يك بند به ماده واحده قانون بودجه
سال 1391 كل كشور مصوب 30/2/1391 الحاق مي‌شود:

بندالحاقي: اعتبار رديف ... توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به شكل «خريد خدمت از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي» در قالب آيين‌نامه‌اي كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت كليه ضوابط و مقررات، هزينه مي‌گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است گزارش عملكرد اين بند را در فواصل زماني سه‌ماهه به كليه كميسيونهاي تخصصي مجلس ارائه نمايد و دولت موظف است در تنظيم بودجه سال 1392 كل كشور، مفاد اين قانون را رعايت نمايد.

سوابق


اصل‌ پنجاه‌ و دوم‌ قانون اساسي.. 4

قانون بودجه سال 1391 كل كشور(مصوب 30/2/1391) 4

اصل‌ پنجاه‌ و دوم‌ قانون اساسي

بودجه‌ سالانه‌ كل‌كشور به‌ ترتيبي‌ كه‌ در قانون‌ مقرر مي‌شود ازطرف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ رسيدگي‌و تصويب‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تسليم‌ مي‌گردد. هرگونه‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ نيز تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ خواهد بود.

قانون بودجه سال 1391 كل كشور(مصوب 30/2/1391)

ماده واحده- بودجه سال 1391 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (5.665.618.035.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ برپنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (5.665.618.035.000.000) ريال به شرح زير است:

اول- منابع و مصارف

1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و چهار هزار ويكصد و هفتاد و هفت ميليارد و شصت و يك ميليون (1.644.177.061.000.000) ريال شامل:

..............

115 – اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.