طرح الزام دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها

 

باسمه تعالي

هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً با استناد به ماده 140 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بدينوسيله تقاضاي رسيدگي به طرح "الزام دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها" معوقه از مجلس هشتم را كه نسخه‌اي از آن پيوست مي‌باشد، داريم.

با توجه به لزوم رسيدگي به طرح يادشده، مستدعي است دستور فرمائيد طبق آيين‌نامه به كميسيون يا كميسيونهاي مربوطه ارجاع شده و مورد رسيدگي قرار گيرد.

فرهنگي- فولادگر- الهويردي‌دهقان- سعيدي- جهانگيرزاده- افخمي- مظفر- دستغيب- مقتداي خوراسگاني- سبحاني‌نيا- نعيمي‌رز- آشوري- محمد رجائي- آرامي- محجوب- آشتياني- موسوي‌لارگاني- حسن نژاد- فتحي‌پور- شكري- سبحاني فر- نعمتي- دوات‌گري- حقيقت‌پور- جليل‌جعفري- دوگاني- ميرمرادزهي- قادري- اميرآبادي‌فراهاني- اربابي- امامي- انصاري- كارخانه- جعفرپور- سعدون‌زاده- پيرمؤذن- ثروتي- صادقي و يك امضاي ناخوانا

مقدمه:

          نظر به مشكلات عديده‌اي كه از تحصيل دختران در دانشگاهها، مراكز
و مؤسسات آموزش عالي دور از خانواده و محل سكونت ايشان ناشي مي‌گردد
و به‌منظور اجتناب از آثار سوء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنين وضعيتي طرح ذيل تقديم مي‌شود:

طرح الزام دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون در دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي دولتي، آزاد اسلامي و غيره مكلفند در پذيرش دانشجو به‌گونه‌اي عمل نمايند كه دختران دانشجو در محل سكونت والدين يا همسران خود پذيرفته شوند. همچنين درصورت تقاضاي دانشجويان دختر شاغل به تحصيل براي انتقال به دانشگاههاي محل سكونت والدين يا همسران خود كه داراي رتبه برابر با حداقل رتبه پذيرفته شده را دارند موافقت نمايند.

تبصره- تحصيل دختران دانشجو در غير محل سكونت والدين يا همسر، منوط به موافقت والدين يا همسر مي‌باشد.

سوابق

سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي

مصوب پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 26/07/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرح:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/84، سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نمود:

مقدمه

زنان كشور ما نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند و سازندگان و پرورش دهندگان نسل‌هاي آينده‌اند و منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتماعي و فرهنگي كشور محسوب مي شوند بنابراين بايد در نظر گرفتن جايگاهشان در نظام اسلامي و شناخت موقعيت كنوني آنان به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليت‌هاي علمي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را حل نمود و از طرفي تمام اعضاي خانواده و اجتماع در بهره‌وري از آن سهيم خواهند شد. خوشبختانه در پرتو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، زمينه‌هاي مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم شد و افق‌هاي تازه‌اي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصه‌هاي مختلف گشوده شد. اما عليرغم افزايش كمي و رشد آماري دانشجويان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، مشكلاتي در چشم انداز آينده آموزش عالي زنان و بهره‌گيري از توانمنديهاي آنان ديده مي‌شود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر همين اساس سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نموده است:

فصل اول:

فصل دوم: سياستهاي مربوط به برنامه‌هاي آموزشي

1) برنامه‌ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه آموزش عالي زنان در كليه سطوح علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

 2) افزايش كمي و كيفي سطح آموزش و مهارت‌هاي اختصاصي زنان، و تنوع بخشي به رشته‌هاي دانشگاهي متناسب با نقش آفريني آنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي

 3) اهتمام بر برنامه‌ريزي آموزشي و تدوين منابع درسي متناسب با نيازها و نقش‌آفريني‌هاي زنان در خانواده و اجتماع

4) اتخاذ تدابير قانوني و آموزشي انعطاف پذير و متناسب با مسئوليت‌هاي خانوادگي زنان (همسري و مادري)

5) اتخاذ تدبير مناسب جهت تحصيل دانشجويان دختر در دانشگاه‌هاي محل اقامت خود

6) توسعه كمي و كيفي رشته‌هاي تحصيلي و منابع درسي مربوط به زنان و خانواده به منظور تبيين نظام مند مباني اسلام در زمينه شخصيت، حقوق و مسئوليت‌هاي زنان و خانواده

7) توسعه كمي و كيفي امكانات آموزش عالي براي دختران در نقاط محروم جهت رشد استعداد آنها و دسترسي به سطوح بالاي آموزشي