طرح معافيت مدارس خيّرين مدرسه‌ساز

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

پس‌از پيروزي انقلاب اسلامي خيّرين و نيكوكاران فرهنگ‌دوست در تأمين فضاهاي آموزشي در اقصي‌نقاط كشور نقش برجسته‌اي داشته‌اند و سالانه حدود بيست درصد (20%) فضاهاي آموزشي كشور به صورت كاملاً مردمي و مشاركتي احداث شده است. به‌طوري‌كه در چندسال گذشته مشاركت اين عزيزان به‌طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و بر اين اساس حداقل انتظار خيّرين مدرسه‌ساز كسب برخي معافيت‌ها و تسهيلات مي‌باشد كه در تبصره ذيل ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز نموده است، لذا براي پاسداشت و توسعه فرهنگ مشاركت و كار خير طرح زير با قيد دوفوريت جهت انجام تشريفات قانوني و تصويب پيشنهاد مي‌گردد:

كوچكي‌نژاد- بشيري- عليرضا سليمي- فياضي- مقتداي خوراسگاني- خانلري- ابوالقاسم خسروي- قوامي- طبيب‌زاده- نبويان- حدادعادل- اختياري- فرهنگي- عبادي- قاسم احمدي- سلطاني‌صبور- هروي- منظري‌توكلي- صابري- نگهبان سلامي- جباري- نوري قزلچه-
جليل جعفري- درويش‌پور و دو امضاء ناخوانا

طرح معافيت مدارس خيّرين مدرسه‌ساز

از پرداخت عوارض شهرداري و انشعابات

 

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش كه حداقل سي‌درصد (30%) هزينه ساخت آنها با تأييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور يا ادارات‌كل نوسازي مدارس استان‌ها توسط خيّرين مدرسه‌ساز تأمين مي‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها و نيز از پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب بدون دريافت هرگونه وجهي تا اتصال و برقراري انشعابات به داخل مدارس و مراكز فوق معاف مي‌باشند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند نسبت به برقراري انشعابات مربوط متناسب با شرايط اقليمي هر منطقه به مدارس و مناطق مذكور اقدام نمايند.

سوابق


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389. 4

قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام‌. 4

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي.. 5

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 22- دولت مكلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته با احتساب تعديل سال هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

تبصره- دولت همچنين مكلف به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز مي‌باشد  و بايد معادل كمكهاي تحقق يافته آنان را جهت تكميل پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت‌آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام‌

ماده‌واحده - ‌براي اجراي ‌بند (م‌) ماده (52) قانون ‌برنامه ‌چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران ‌مصوب‌1383 به دولت‌ اجازه ‌داده ‌مي‌شود مبلغ سه ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون (000 000 954 3) دلار مطابق جدول زير طي سالهاي 1385 تا 1388 از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت و در اختيار وزارت‌آموزش‌و پرورش‌(سازمان‌نوسازي‌، توسعه ‌و تجهيز مدارس‌كشور) قرار دهد تا براساس‌ موافقتنامه‌هايي‌كه ‌با سازمان ‌مديريت‌ و برنامه‌ريزي ‌كشور مبادله ‌مي‌نمايد براي ‌تخريب‌ و نوسازي‌ 131935باب‌ كلاس‌خطرآفرين‌ و مقاوم‌سازي 126010 باب‌ كلاس‌ بدون‌ استحكام‌ هزينه‌ نمايد.

 

سال       اعتبار ميليون دلار

1385       609   

1386       1115

1387       1115

1388       1115

             جمع 3954

تبصره 1 - هر سال معادل تعديل قيمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.

تبصره 2 - مدارس ساخته‌شده بايد از نظر مقاوم ‌بودن در برابر زلزله به تأييد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله و از نظر واجد شرايط بودن استحكام ساختمان و استانداردهاي لازم به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.

تبصره 3 - موارد موضوع اين قانون با رعايت كامل مقررات ملي ساختمان ايران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان انجام پذيرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي‌ام فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي

ماده واحده – وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس و حوزه‌هاي علميه مورد تأييد شوراي عالي حوزه علميه براي ساخت حوزه‌هاي علميه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزينه‌هاي صدور پروانه به شهرداريهاي سراسر كشور معاف مي‌باشند.

تبصره 1 – كليه مراجع صادركننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداريها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بخشداريها و دهياريهاي سراسر كشور مكلفند مجوز احداث بناي مدارس و حوزه‌هاي علميه مذكور را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف ظرف پانزده روز از تاريخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور صادر نمايند.

تبصره 2 – رعايت بر و كف اعلام شده از سوي شهرداري مربوط و ساير ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور ضروري است.

تبصره 3 – كليه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور كه درگذشته احداث گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي‌باشند مشمول اين قانون مي‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد./ن

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي