عاشوري قلعه رودخانی ناصر

 

منتخب مردم فومن و شفت و عضو کمیسیون اقتصادی و عضو تدوین آیین نامه داخلی در مجلس نهم میباشد. ناصر عاشوری با ۴۷ هزار و ۳۷۹ رای از سوی مردم فومن و شفت به مجلس شورای اسلامی راه یافت تا شعارهای انتخاباتی خود را در مدت چهارساله نمایندگی عملی سازدوی پیش از این نیز نماینده دوره های پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستانهای فومن و شفت بوده است. وی معاون سابق هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز بوده است تحصیلات: حوزوي سطح دو آستانه اشرفيه