عبدی ایرج

عبدی ایرج


 

منتخب مردم خرم آباد و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: مدير درمان دانشگاه، رئيس بيمارستان، رئيس فوريتهاي پزشكي استان، مدير درمانگاه خصوصي، مدير بهداري زندان، پزشك عمومي، داراي گواهينامه(MMBI) بهداشت و درمان، داراي گواهينامه مديريت منابع از كشور آلمان، داراي گواهينامه مديريت بحران از كشور تونس، مديريت نيروي انساني از دانشگاه تهران، تفكر سيستمي از صنعتي شريف تحصیلات: دكتراي پزشكي دانشگاه لرستان