عزیزی قاسم

عزیزی قاسم


 

منتخب مردم شازند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: سرپرست حسابداري ذيحسابي اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان شازند، خمين، مميز، سرمميز مشاور امور مجلس ديوان محاسبات، تدريس دروس حسابداري و بودجه، حسابرسي ارزيابي اموال در دانشگاه پيام نور شازند و آموزشهاي ضمن خدمت اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مركزي تحصیلات: ليسانس حسابداري و دانشجوي كارشناسي ارشد