عضويت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي

 

مقدمه:

به‌منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع‌ملي و با هدف ارتقاي دانش فني در زمينه مهندسي بنادر و سواحل و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري مربوط، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي(پيانكPIANC )

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي(پيانك) به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت كمك هزينه و هزينه‌هاي اشتراك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

اساسنامه انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي(پيانك)

بخش 1- نام، مقر، هدف و مدت

ماده 1- نام اوليه «انجمن بين‌المللي دائمي همايشهاي دريانوردي» كه در سال 1885 ميلادي (1264 هجري شمسي) در بروكسل تأسيس شد به «پيانك» (PIANC) تغيير مي‌يابد. اين انجمن، انجمني علمي و فني غيرسياسي و غيرانتفاعي بين‌المللي است كه طبق قوانين بلژيك و به طور خاص طبق مفاد عنوان 3  قانون 27 ژوئن 1921 ميلادي (6/4/1300 هجري شمسي) در مورد انجمنهاي غيرانتفاعي، انجمنها و بنيادهاي غيرانتفاعي بين‌المللي (كه از اين پس «قانون»
 ناميده مي‌شود) تشكيل و اداره مي‌شود. انجمن توسط حكومتهاي ملي، فدرال و منطقه‌اي يا نهادهاي نماينده آنها حمايت مي‌شود و عضويت سازمانهاي همكار و اشخاص حقيقي در آن آزاد است.

ماده 2- مقر انجمن در منطقه بروكسل بلژيك واقع شده است. مقر كنوني آن در بروكسل به نشاني1000، بلوار دو روي آلبرت 2، 20، طبقه 11، قسمت 3 مي‌باشد. اين مقر، حسب تصميم شورا مي‌تواند به هر جايي در منطقه بروكسل منتقل شود. هر مورد از چنين نقل و انتقالي در ضمايم روزنامه رسمي بلژيك منتشر مي‌شود.

ماده 3 (الف)- مقصود و اهداف انجمن، پيشبرد توسعه پايدار تمام انواع دريانوردي در سطح جهاني، از طرق زير است:

الف- تعيين و انتشار بهترين رويه‌هاي جهاني (دستورالعمل‌ها، توصيه‌ها و استانداردها) و تأمين دسترسي به اطلاعات بين‌المللي، به‌منظور ارتقاي تصميم‌گيري‌ها براساس اطلاعات صحيح و بي‌طرف به صورت حرفه‌اي

ب- وجود چهارچوبي بين‌المللي براي تجزيه و تحليل و بحث در مورد تمام جنبه‌هاي حمل و نقل دريايي از جمله: سياستگذاري، مديريت، طراحي، موارد اقتصادي، يكپارچگي با ساير شكلهاي حمل و نقل،‌ فناوري، ايمني و محيط‌زيست

پ- سهيم شدن در مديريت يكپارچه سامانه(سيستم)هاي آبهاي قابل كشتيراني

ت- تشخيص نيازهاي خاص كشورهاي با اقتصاد درحال گذر و فراهم كردن كمك و مشورت مناسب

ث- توسعه شبكه جامع متخصصين دريانوردي و بنادر و ساير ذي‌نفعان بين‌المللي

ج- همكاري نزديك با ديگر انجمن‌ها در زمينه بنادر، آبراه‌ها، مديريت مناطق ساحلي و موضوع‌هاي مرتبط.

انجمن مي‌تواند هر فعاليت ديگري را كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به هدف آن وابسته است برعهده بگيرد. براي دستيابي به اين هدف، انجمن مي‌تواند كميسيون‌ها و گروههاي كاري را تشكيل دهد.

ماده 3(ب)- اين اساسنامه با «قواعد و مقرراتي» تكميل خواهد شد كه تا حدلزوم فرآيند داخلي‌ را كه جهت نيل به اين هدف بايد دنبال شود، تعريف خواهد كرد.

ماده 3(پ)- زبانهاي رسمي انجمن انگليسي و فرانسوي است. ساير زبانها ممكن است در صورت اقتضاء براي فعاليت‌هاي خاص مثل جلسات، فراهمايي‌ها(كنفرانسها) و در انتشارات محلي خارج از كشورهاي فرانسوي و انگليسي زبان به كار روند.

ماده 4- انجمن براي مدت نامحدودي تأسيس شده است.

بخش 2- عضویت

ماده 5- تعداد اعضاء نامحدود است؛ با اين حال نبايد کمتر از سه باشد.

ماده 6- انجمن مركب از اعضاي تخصصي، اعضاي مورد تأييد و اعضاي افتخاري است كه مي‌توانند از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند.

ماده 7 (الف)- اعضاي تخصصي انجمن، كه داراي حق رأي در مجمع عمومي هستند عبارتند از :

- دولتهای ملی

- دولتهاي منطقه‌ای دولت ملی

- بخش‌های ملی یا دستگاه‌هاي ملی کشورهایی که دولتهاي آنها (ديگر) یک عضو تخصصي نيستند. اين بخشهاي ملي يا دستگاههاي ملي همان حقوق و تكاليف اعضای دولتی را بعد از تأیید عضویت آنها توسط مجمع عمومي به‌دست خواهند آورد.

- سازمانهای بین‌‌دولتي

ماده 7 (ب)- اعضای موردتأييد، در مقام مشاور، نمايندگان گروههاي ناحیه‌ای و اعضائی هستند كه به‌عنوان دارابودن توانمندي شخصي، نام آنها ثبت شده و اعضای حقيقي يا حقوقي هستند که حق عضویت سالانه را به انجمن پرداخت مي‌كنند.

ماده 7 (پ)- اعضای افتخاری در مقام مشاور، تمام اشخاص تأیید شده توسط مجمع عمومي هستند كه خدمت برجسته يا حمایت قابل توجهی را برای انجمن ارائه داده‌اند.

ماده 8- هر عضوي برای خروج از انجمن با تسليم‌نامه مكتوب استعفاء به دبيركل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارائه دفاعیه‌ خود، تنها به‌وسيله مجمع عمومي مي‌تواند مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.

ماده 9- اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه يا جانشينان قانوني آنها، هيچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند براي استرداد تمام يا بخشي از ميزان حق عضويت، ادعايي را مطرح نمايند.

ماده 10- هزينه‌هاي سالانه که اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومي تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصي، مورد تأييد و افتخاری متفاوت باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای تخصصي نمی‌تواند بيشتر از پنجاه‌هزار(000/50)‌ يورو باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای موردتأييد نمی‌تواند بيشتر از بيست‌هزار(000/20) يورو باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بيشتر از پانصد(500) يورو باشد.

اعضایی که در پرداخت کمک هزینه یا هزينه‌هاي اشتراك خود برای دو سال کوتاهی کنند، از عضويت انجمن محروم مي‌شوند.

ماده 11- اعضاء تحت هيچ شرايطي، در مورد تعهدات انجمن مسؤوليت شخصي ندارند.

بخش 3- مجمع عمومي

ماده 12- مجمع عمومي شامل تمام اعضاء است.

تنها اعضای تخصصي مذكور در ماده (7 (الف))حق رأی دارند.

مجمع عمومي مركب از نمایندگي‌هاي کشورهایی است که حداقل کمک هزینه را برای سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماینده‌هایی که هر کشور حق دارد به جلسه‌اي از مجمع عمومي بفرستد یک نماینده به‌عنوان رئيس و تعدادي نماینده است که از طريق فرمول«(الف)+(ب) تقسيم‌بر (پ)» مشخص می‌شود.

در اين فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از:

الف- کمک هزینه واقعی پرداخت شده توسط دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی

ب- مجموع حق عضويت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي آن كشور

پ- حداقل کمک هزینه

حداكثر تعداد نماینده‌هایی که مي‌توانند در جلسه‌اي از مجمع عمومي شرکت کنند، ده نفر به‌علاوه رئیس هيأت نمايندگي است. در تعیین تعداد کل نماینده‌ها هر کسر يك‌دوم یا کمتر از آن ناديده گرفته مي‌شود، هر کسر بيشتر از يك‌دوم به عنوان یک نماینده در نظر گرفته می‌شود.

اشخاص زیر نیز به مجمع عمومي دعوت می شوند:

- تمام اعضای كارگروه اجرائی

- نمایندگان كارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومي و همايشهای بعدی، به‌عنوان ناظر

- رؤساي گروههاي كاري در صورت لزوم

انجمن، تنها یک نماینده ملی را در جلسات مجمع عمومي به رسمیت می‌شناسد. تنها رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی، یا جانشین او که در جلسه شرکت می‌کند، حق شرکت در هر رأی‌گیری رسمي را دارد و این مسؤولیت رئیس هیأت نمایندگی است که تعیین کند به چه طريقي آراي کل نمایندگان هيأت جمع شود. رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی باید ترتیب أخذ یک رأی را برای هر هیأت نمایندگی که کشورش حق داشته به مجمع عمومي بفرستد، بدهد.

هر عضو تخصصي حق دارد تا در مجمع عمومي به‌وسیله عضو تخصصي دیگری نمايندگي شود.

هر عضو تخصصي می‌تواند به‌عنوان نماینده تنها یک عضو تخصصي دیگر اقدام کند.

ماده 13- مجمع عمومي براي موارد زير صلاحیت دارد :

الف- اصلاحات اساسنامه

ب- تأييد قواعد و مقررات

پ- نصب و عزل اعضای شورا به پیشنهاد بخشهای ملی

ت- نصب رئيس، دبيركل و چهار نائب‌رئيس طبق قواعد و مقررات

ث- تأييد طرح‌های راهبردي.

ج- تصويب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌های مدیریتی.

چ- تأييد کمک هزینه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضويت‌ها)

ح- تأييد کمیسیون‌های جدید

خ- تأييد همايش‌ها

د- تأييد موافقت‌نامه‌هاي همكاري

ذ- نصب و عزل حسابرس‌ها

ر- بازپرداخت به اعضای شورا و حسابرسان

ز- اخراج اعضاء.

س- انحلال داوطلبانه انجمن.

ش- تغییر انجمن به یک سازمان با هدف اجتماعی.

ماده 14- مجمع عمومي بايد حداقل یک‌بار در نیمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضای تخصصي دعوت خواهند شد. اعضای تأييدشده و افتخاری می‌توانند در مقام مشاوره‌ای توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومي می‌تواند

به‌طور فوق‌العاده بنا به درخواست رئيس یا دو تن از اعضای شورا تشکیل جلسه دهد. همچنین می‌تواند وقتی حداقل يك‌پنجم اعضای تخصصي نيز چنین درخواستی داشته باشند تشکیل جلسه دهد.

ماده 15- مجمع عمومي در روز، ساعت و مکان مشخص شده در دعوتنامه برگزار مي‌شود. مجمع عمومي توسط شورا با یک نامه معمولی که حداقل سي روز قبل از جلسه و با ذکر دستور جلسه توسط رئيس امضاء مي‌شود، برگزار می‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظیم مي‌شود. مدارک پشتیبان، به دعوتنامه پیوست می‌گردد.

هر پيشنهادي که حداقل به امضای يك‌بيستم اعضای تأیید صلاحیت شده رسیده باشد، باید در دستور جلسه قرار گیرد. مجمع عمومي می‌تواند در مورد مواردي که در دستور جلسه قرار نگرفته – بجز تصمیم‌گیری‌های نیازمند اکثریتي خاص به نحو مقرر در ماه (17)- چنانچه يك‌سوم اعضای حاضر چنین درخواستی داشته باشند، تصمیم‌گیری نماید.

ماده 16- مجمع عمومي به رياست رئيس برگزار و در حالتی که او غایب باشد یا نتواند شرکت کند، به رياست نا‌ئب‌رئيس حاضر برگزار می‌شود. در حالت عدم امكان هر يك از اين موارد، مجمع عمومي با اکثریت نسبي تصمیم می گیرد چه کسی جلسه را مدیریت کند.

ماده 17- به‌جز در موارد خاص که در قانون تصریح شده و بعداً فهرست آن ذكر مي‌شود، در صورتی‌که نیمی از اعضای تخصصي حاضر باشند یا نماینده داشته باشند، مجمع عمومي می‌تواند با اکثریت نسبي آراء تصمیم‌گيري نمايد.

در صورت برابر شدن، رأی رئيس تعیین‌کننده است.

در موارد خاص زير که اکثریت نسبي، کافی به مقصود نیست:

الف- بررسی و تغییر اساسنامه و مقررات مالی مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومی بايد شامل حداقل دوسوم اعضاي تخصصي، حاضر يا داراي نماينده باشد. تغییرات پيشنهادي بايد در دعوتنامه‌ها که برای اعضاء فرستاده می‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغییری، به حداقل اكثريت دوسوم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده نياز دارد. با اين حال تغییرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها می‌تواند با رأی اكثريت چهارپنجم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده، تأييد شود.

در صورتيكه دوسوم اعضاي تخصصي در جلسه اول حاضر نباشند يا نماينده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده، برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد.

تغييرات به تأیید اكثريت دوسوم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده و براي تغيير هدف انجمن اكثريت چهارپنجم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده خواهد رسيد.

اين جلسه دوم حداکثر 30 روز پس از نخستين جلسه برگزار خواهد شد.

اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومي دادگستري فدرال تقديم و طبق قانون در ضمايم روزنامه رسمي بلژيك منتشر مي‌شود.

ب- انحلال انجمن، مستلزم رعايت الزاماتي مشابه شرايط تغيير اهداف انجمن است.

پ- برای اخراج يك عضو تخصصي به‌عللي غیر از موارد مذكور در ماده(10)، حضور اكثريت دوسوم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده ضروری است.

 

ماده 18- تصمیمات مجمع عمومی در قالب صورتجلسات، تنظيم، توسط رئيس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط مي‌شود. هر عضوي می‌تواند یک نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هايي كه بايد در دادگاهي قانوني يا جايي ديگر ارائه شود، به نحو معتبر توسط رئيس امضاء مي‌شود.

 

بخش 4- شورا

ماده 19- انجمن به‌وسیله شورايي متشکل از حداقل ده شخص اداره می‌شود. عضويت شورا به ترتيب زیر است:

الف- یک نماینده از هر دولت، بخش ملی يا دستگاه ملي: دولتها، بخشهاي ملي يا دستگاههاي ملي توسط یک رئیس هيأت نمايندگي یا جانشین او مورد نمايندگي قرار مي‌گيرد. طول دوره انتخاب او و حداكثر تعداد دفعاتي كه او مي‌تواند اين خدمت را انجام دهد در مقررات ملي تعريف مي‌شود.

ب- رئيس که برای یک دوره چهارساله و براي حداکثر سه دوره انتخاب مي‌شود. رئیس توسط مجمع عمومي از طريق اكثريت نسبي آراي اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده‌ انتخاب می‌شود. اگر هیچ نامزدي چنين اكثريتي كسب نكند، دومين رأی‌گیری بين دو نامزدي که بیشترین رأی را آورده‌اند انجام می‌شود. درصورت تساوي، رأي‌گيري ديگري انجام مي‌شود تا يك نامزد اكثريت را به‌دست آورد. طول مدت تصدي ممكن است با استعفاء یا با رأی گیری در گردهمایی سالانه و یا یک جلسه فوق‌العاده تشكيل شده طبق ماده (14) كه دستور کار آن شامل
 توصيه خاصي برای پیشنهاد خاتمه باشد و در آن جلسه به سمع رئيس شخصاً رسانده باشند، خاتمه يابد.

این تصمیم همچنین می‌تواند در زمان غیبت او اگر دليل احضار او بتواند ارائه شود، گرفته شود.

پ- چهار نائب‌رئيس‌ که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند و فقط می‌توانند برای یک دوره خدمت کنند. آنها توسط توافق اجماعي يا با رأی اکثریت نسبي اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده در مجمع عمومی، انتخاب مي‌شوند.

یک نائب‌رئیس حسب نظر مجمع هر سال مي‌تواند جايگزين شود. در هر زمان بايد حداقل یک نائب رئيس از هر یک از سه منطقه آمریکای جنوبی و شمالی، اروپا و افریقا، آسیا واقیانوسیه باشد.

ت- دبیركل كه برای یک دوره هشت ساله انتخاب می‌شود. او توسط توافق اجماعي یا با رأی اکثریت اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده در مجمع عمومی انتخاب می‌شود. انتخاب فقط بعد از یک دوره آزمایشی دو ساله انجام می‌پذیرد.  دبیركل براي دوره‌هاي چهار ساله بعدي قابل انتخاب خواهد بود.

ث- رؤسای كميسيون‌ها که توسط مجمع برای یک دوره تصدي چهارساله براي انجام خدمت انتخاب می‌شوند و فقط برای سه دوره می‌توانند خدمت كنند.

بقیه اشخاصي که در قواعد و مقررات داخلی مشخص شده‌اند می‌توانند برای شرکت در جلسات شورا به عنوان ناظر دعوت شوند. ریاست شورا به عهده رئیس و درصورتي که غایب باشد و یا نتواند حضور داشته باشد به عهده نايب‌رئيس ارشد حاضر است. در غیر این‌صورت مجمع با اكثريت نسبي تصميم مي‌گيرد كه چه كسي رياست خواهد كرد.

افراد اشاره شده در بند (الف) اعضاي با حق رأی هستند. رئیس عضوی است که فقط در صورت تساوي آراء حق رأی دارد. اشخاص اشاره شده در بندهای (پ)، (ت) و (ث) اعضای بدون حق رأی هستند.

اعضاي خارج شده از شورا در اتمام دوره تصدي يا درصورت استعفاء، تا زمان جايگزيني مؤثر آنها در شورا حضور خواهند داشت.

 

ماده 20- وقتی رئيس یا دو نفر از اعضای شورا درخواست جلسه کنند، شورا تشکیل جلسه می‌دهد. دعوت‌نامه كه توسط رئيس امضاء مي‌شود شامل دستوركار، روز، ساعت و مکان جلسه خواهد بود.

ماده 21- شورا تنها درصورتي‌كه اکثریت اعضاء حاضر باشند يا نماينده داشته باشند می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

تصمیم‌گیری تنها با رأی اکثریت نسبي بدون توجه به غایبین انجام مي‌شود. هر عضو حاضر يا داراي نماينده يك رأی دارد. درصورت تساوي، رأی رئيس تعيين‌كننده است. هر عضو شورا می‌تواند از سوي عضوي ديگر نماينده شود.. هر عضو شورا تنها می‌تواند به نمایندگی یکی از اعضاي ديگر شورا عمل كند. 

ماده 22- تصمیمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رئيس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج مي‌شود. هر عضو مي‌تواند تصويري از صورتجلسه را أخذ نمايد. خلاصه‌اي از صورتجلسات كه بايد در دادگاه يا هر جاي ديگر ارائه شود به نحو معتبري توسط رئيس امضاء مي‌شود.

ماده 23- شورا حق راهنمايي و مديريت انجمن را دارد. شورا نماينده انجمن در اقدامات قضائي و ساير موارد است. شورا نماينده انجمن به‌عنوان خواهان يا خوانده در هر رسيدگي قضائي است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالي كه بايد در رسيدگي‌هاي قضايي انجام شود، تصميم‌گيري مي‌نمايد. وكالت براي نمايندگي انجمن در دادگاه مي‌تواند به دبيركل داده شود. شورا براي هر اقدام از هر نوع كه مربوط به هر دو جنبه مديريت و سياستگذاري باشد صلاحيت دارد و به‌خصوص براي واگذاركردن هر مال منقول و غيرمنقولي، بدون هزينه يا در قبال مابه‌ازاء براي ثبت هر نوع رهن يا فك‌رهن، براي گرفتن يا دادن قرض و پيش‌بيني شرط، براي عهده‌دارشدن هر اقدام تجاري يا بانكي. شورا گزارش مديريت خود را به مجمع عمومي ارائه مي‌دهد.

 

ماده 24- شورا مي‌تواند قواعد و مقرراتی را که برای گرداندن انجمن لازم مي‌داند وضع نمايد و آنها را اصلاح كند. شورا اين قواعد را جهت تأييد به مجمع عمومی تسليم مي‌كند.

 

ماده 25 (الف)- شورا می‌تواند مدیریت روزانه و مالی انجمن را با امضاي مجاز حاكي از موافقت نسبت به اين امر، به كارگروه اجرائی محول نماید. كارگروه اجرائی مركب از رئيس، دبيركل، چهار نائب‌رئيس و رؤساي كميسيون مي‌باشد.

ماده 25 (ب)- کمیته اجرائی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئيس و دبيركل محول کند.

ماده 25 (پ)- همچنین شورا می‌تواند تمامی اختیارات خاص خود را که دقیقاً و با محدودیت زمانی شرح داده شده به تمام نمايندگان منتخب خود محول کند. شورا می‌تواند پاداشی را که ممکن است به اين نمايندگان منتخب داده شود، وضع نماید.

ماده 26- فعالیت‌های الزام‌آور انجمن توسط رئيس امضاء مي‌شود، مگر اين‌كه به نحو ديگري توسط شورا مشخص شود.

اعضای شورا هیچ تكليف شخصی در ارتباط با تعهدات انجمن ندارند.

 بخش 5- دارايی ها- منابع

ماده 27- دارايی‌های انجمن شامل تمام اموال منقول يا غیرمنقولي مي‌شود که انجمن خریداری يا به‌عنوان هديه جهت نيل به اهداف خود دريافت كرده است. 

در آمد سازمان به‌ويژه شامل موارد زير است :

الف- کمک مالی اعطاء شده توسط دولتها، بخشهای ملی يا دستگاههاي ملی

ب- هزینه اشتراک دريافتي از اعضاي مورد تأييد و افتخاري

پ- وصيت اعضاء، طرفهاي خصوصي يا هر شركتي كه مايل است از انجمن حمايت كند.

ت- هزينه‌ مالي تعلق‌گرفته به سرمايه انجمن

ث- درآمد حاصل از اموال منقول که توسط انجمن مديريت شده يا متعلق به انجمن است

ج- درآمد حاصله از تمام فعالیتهای انجمن

بخش 6- بودجه‌ها حساب‌ها

ماده 28- سال مالی اول ژانویه (يازده دي‌ماه) آغاز و در سي و يك دسامبر هر سال (ده دي‌ماه سال بعد) خاتمه مي‌يابد. دفاتر و سوابق در آن تاريخ بسته مي‌شوند.

 شورا هر سال، گزارش مالي حسابهاي درآمد و هزينه‌هاي خود را به‌همراه گزارشي از فعاليت و اظهاريه امور مالي انجمن در مورد امور مالي سال گذشته و گزارشي از بودجه سال بعد را جهت تأييد به مجمع عمومي ارائه مي‌كند.

تأیید حسابها و گزارش مديريتي توسط مجمع عمومی برابر است با رفع مسؤوليت شورا، اعضاي شورا و حسابرس‌ها.

حسابها به خدمات عمومي قضائي فدرال ارسال خواهد شد و وفق ضوابط قانوني در پرونده مربوط قرار داده مي‌شود.


بخش 7 حسابرس‌ها

ماده 29 (الف)- حسابهاي انجمن توسط دو حسابرس كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند حسابرسي مي‌شود. حسابرس‌ها نتايج حسابرسي خود را به مجمع عمومي گزارش مي‌دهند.

بخش 8                    انحلال- تسويه

ماده 30- به‌جز در مواردی که انحلال به‌طور قانوني يا به‌موجب تصميم قضائي انجام می‌شود، تصميم‌گيري در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرايط قانوني و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود.

تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدير تسويه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعال‌ترين طرف توسط مراجع قضائي مشخص شده باشند.

ماده 31 (الف)- صرف‌نظر از علت انحلال، دارایی‌های خاص انجمن منحل شده به يك يا چند انجمن غيرانتفاعي داراي هدف اجتماعي مشابه كه توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود اختصاص داده خواهد شد.

تحت هیچ شرایطی نمی‌توان داراييي‌ها را به اعضاء يا اعضاي سابق اختصاص داد.

ب- هر آنچه که صريحاً در این اساسنامه قید نشده است مشمول مقررات عنوان 3 قانون 27 ژوئن سال 1921 ميلادي(6/4/1300هـجري شمسي) در مورد سازمانهاي غيرانتفاعي، انجمنها و نهادهاي بين‌المللي غيرانتفاعي است.

اين اساسنامه در استوريل پرتغال در تاريخ 12 مي 2006 ميلادي (22/2/1385هجري شمسي) مورد موافقت قرار گرفت.