علیمردانی محسن

علیمردانی محسن


 

منتخب مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری:عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان زنجان معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان تحصیلات: دكتراي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان