علی اکبر آقایی مغانجویی

علی اکبر آقایی مغانجویی


 

علی اکبر آقایی مغانجویی در سال 1326 در شهر سلماس به دنیا آمد. وی نماینده مردم سلماس در مجلس ششم، هفتم و هشتم و کاندیدای احتمالی این حوزه انتخابیه برای مجلس نهم خواهد بود. علی اکبر آقایی مغانجویی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه بود.

سوابق و فعالیت ها: معاون حقوقی وزارت راه معاونت اداری و مالی وزارت راه کارشناس ارشد نهاد ریاست جمهوری بازرس ویژه وزیر راه و ترابری معاون بودجه و امور مجلس وزارت راه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راهوی رییس کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد.