Skip to Content

عوامل گرانی میوه در بازار

گفت و گوی گزارش خبر 21 شبکه یک روز دو شنبه نوزدهم  شهریورماه 97 با حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص گرانی میوه در بازار