عیسی زاده مهدی

عیسی زاده مهدی


مهدی عیسی زاده منتخب مردم مياندوآب، شاهين دژ و تكاب عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: استاد دانشگاه، بيست و نه سال امور دفاعي، فرمانده سپاه و مسؤوليتهاي مختلف در حوزه فرماندهي گردان، تيپ و لشكرسپاه، نماینده مجلس هشتم و دو سال عضو كميسيون تلفيق بودجه دكتراي علوم دفاعي، فوق ليسانس مديريت دفاعي دانشگاه امام حسين