فراكسيون فرهنگي اقتصادي ايرانيان خارج از كشور

 

نام و نام خانوادگي

حوزه انتخابيه

سمت

عباس رجائي

اراك

رييس

سیداحمدرضا دستغیب

شيراز

نايب رييس اول

غلامرضا نوري

آذربايجان شرقي

نايب رييس دوم

سیدهادی حسینی

مازندران

سخنگو