فراكسيون نجات درياچه اروميه

نام و نام خانوادگي

حوزه انتخابيه

سمت

مسعود پزشكيان

آذربايجان شرقي

رييس

غلامرضا نوري قزلچه

آذربايجان شرقي

نايب رييس اول

نادر قاضي پور

آذربايجان غربي

نايب رييس دوم

محمد باقري بنابي

آذربايجان شرقي

منشي اول

ميرهادي قره سيد رومياني

آذربايجان شرقي

منشي دوم

جواد جهانگيرزاده

آذربايجان غربي

سخنگو