فراكسيون ورزش

 

نام و نام خانوادگي

حوزه انتخابيه

سمت

مقداد نجف نژاد

مازندران

رييس

محمدرضا تابش

يزد

نايب رييس اول

سيدمهدي هاشمي

تهران

نايب رييس دوم

محمدجواد نظري مهر

گلستان

منشي اول

يوناتان بت كليا

ارامنه

منشي دوم

سيدهادي حسيني

مازندران

سخنگو

غلامرضا اسداللهي

خراسان رضوي

خزانه دار

مهرداد بذرپاش

تهران

عضو هيات رييسه

حسين گروسي

تهران

عضو هيات رييسه