فریدونی نادر

فریدونی نادر


منتخب مردم فيروزآباد، قير و كارزين و فراش بند و عضو کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: رئيس گروه ارتقاي علمي سازمان آموزش و پرورش فارس، مدرس دانشگاه در گرايشهاي مختلف فيزيك و انرژي، حوزه معاونت پژوهشي و تحقيقات سازمان آب، رئيس و دبير آموزش و پرورش تدريس فيزيك و آزمايشگاه فيزيك  تحصیلات: فوق ليسانس فيزيك دانشگاه تربيت معلم تهران