قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات

 

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19/8/1392

و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام


 

قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي

در زمينه پست و مخابرات

   ماده واحده- در اجراي بند(ز) ماده(3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به‌عنوان حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داري كل ‌كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) مبالغ مذكور در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه يادشده منظور مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اولويت استفاده از فناوري‌هاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينه‌هاي رديفهاي مصوب در بودجه‌هاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائه‌كنندگان خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تأمين هزينه‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارتخانه مذكور گردد، به نحوي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب جزء(6- 2) بند(الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدي‌گري و غيرحاكميتي نشود.  

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/8/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

علي لاريجاني