قانون اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي(اكو)

 

قانون اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي‌اقتصادي(اكو)

ماده واحده- اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي(اكو) به‌شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره1- تصويب اساسنامه، تا زماني كه دولت جمهوري اسلامي ايران به عضويت سازمان جهاني تجارت در نيامده است، به‌منزله تقبل الزامات مختلف سند نهائي كه مظهر سازمان مزبور است (موضوع مقدمه اساسنامه) نخواهد بود.

تبصره2- دولت موظف است در اجراي جزء(ب) بند(9) ماده(4) اساسنامه، چنانچه نسبت به هر نوع استاندارد، راهنما يا توصيه‌اي كه نسبت به آن نظر مخالف نداشته باشد، ظرف مهلت مقرر اقدام لازم را اتخاذ نمايد.

تبصره3- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد اصلاحات اساسنامه (موضوع ماده 16)، (بند ب ماده 12) و ماده (19) الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي(اكو)

طرفهاي متعاهد:

به دنبال تصميمات اولين اجلاس رؤساي سازمان‌هاي دامپزشكي كشورهاي عضو اكو، سومين اجلاس وزيران كشاورزي اكو و هفدهمين اجلاس شوراي وزيران اكو در خصوص تأسيس كميسيون دامپزشكي اكو(اکو- وکو)

با درنظر گرفتن اينكه تمام كشورهاي عضو اكو،‌ عضو سازمان جهاني بهداشت دام(اُو.آی.ای) و سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد(فائو) نيز مي‌باشند و اينكه استانداردهاي بينالمللي سازمان جهاني بهداشت دام مرجع جهاني بهداشت دام و بيماري‌هاي مشترك انسان و دام هستند.

با تصدیق تمايل به پيشگيري از گسترش بيماري‌هاي دامي، عفونت‌هاي ناشي از مواد غذايي و تشخيص آنها در منطقه اكو

با داشتن علاقه متقابل به همكاري در سطح منطقهاي در زمينه نظارت بر بيماري دامي، تبادل اطلاعات، اقدامات كنترلي و توليد دامی بهداشتي پایدار در منطقه اكو

با درنظر گرفتن اينكه با اجراي اقدامات هماهنگ، توسط کشورهای عضو اکو همكاري فوق گسترش خواهد يافت.

با در نظر داشتن الزامات مختلف سند نهائي که مظهر سازمان جهاني تجارت است و بهويژه موافقتنامه راجع به كاربرد اقدامات مربوط به بهداشت دام و گياه

همچنين با درنظر گرفتن اينكه اهداف فوق باید به نحو احسن از طريق تأسيس كميسيون دامپزشكي محقق گردند.

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاريف

در خصوص اساسنامه فعلي، تعاريف واژه‌هاي فني دامپزشكي، همان تعاریف مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی بينالمللي حيوانات خاکزي و آبزي سازمان جهاني بهداشت دام خواهد بود. با اين حال بعضي از تعاريف به شرح زیر خواهند بود:

«اكو» به معناي سازمان همكاري اقتصادي مي‌باشد.

«دبيركل» به معناي دبيركل اكو مي‌باشد.

«كميسيون» به معناي كميسيون دامپزشكي اكو(اکو- وکو) است.

«كشورهاي عضو» به معنای كشورهاي عضو كميسيون است.

«دامها» عبارتند از دامهاي زنده پرورشي از جمله حيوانات اهلي، طيور،‌ آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم كه به عنوان منشأ مواد غذايي، كرك و پشم، نيروي باركش،‌ كود و ساير فرآورده‌هاي مفيد با منشأ دامي به كار مي‌روند.

«فرآورده‌هاي با منشأ دامي» شامل فرآورده‌هاي خام يا عمل‌آوري شده با منشأ دامي هستند كه بهواسطه ماهيت يا به دليل فرآوري آنها، ميتوانند خطر گسترش بيماري‌ها را دربرداشته باشند.

«بيماري» به معنای هرگونه وخامت يا اختلال در وضعيت سلامتي دام در اثر هر نوع عامل آسيب‌زاي بالفعل يا بالقوه فيزيكي، شيميايي، ژنتيكي، زیست‌شناختی یا سوخت و سازی (متابولیکی) براي آن دام يا گروهي از دامها است.

ماده 2- تأسيس كميسيون دامپزشكي

بدينوسيله طرفهاي متعاهد «كميسيون دامپزشكي اكو(اکو- وکو) » را به عنوان يك مؤسسه تخصصي اكو و به منظور اجراي اقدامات، وظايف و مسؤوليت‌هاي مندرج در اين اساسنامه، تأسيس مي‌نمايند.

ماده 3- اهداف

كميسيون، همكاري بين اعضاي خود را از طريق مديريت مناسب، با هدف حصول اطمینان از تقويت فعاليت‌ها و ظرفيت‌هاي بهداشت دام به‌منظور كاهش تعارض با تجارت   بينالمللی ناشي از اقدامات مربوط به بهداشت دام و افزايش بهره‌وري دام اهلي و تجارت دامهاي سالم و فرآورده‌هاي دامي ايمن براساس استانداردهاي بينالمللي سازمان جهاني بهداشت دام ترغیب خواهد داد.

ماده 4‌- وظايف و مسؤوليتها

1- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در ماده(3)، كميسيون علاوه بر ساير موارد، وظايف و مسؤوليت‌هاي زیر را بر عهده خواهد داشت:

1-1- ارتقاي نظارت بر بيماري دام از طريق:

الف- تأسيس شبكه نظارت بر بيماري دامي منطقهاي از طریق:

(1) جمع‌آوري اطلاعات از اعضاي كميسيون و ساير منابع در خصوص وجود،‌ بُروز يا گسترش بيماري‌هاي دامي و در دسترس اعضاي كميسيون و سازمان‌هاي ذي‌ربط قراردادن آن اطلاعات

(2) پیش‌بینی تبادل اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات ملي بهداشت دام و ساير اقدامات مؤثر در جابه‌جايي آزاد دامها و فرآورده‌هاي با منشأ دامي

ب- كمك به سازمان‌هاي ملی در ارتقاي ظرفيت‌هاي قرنطينه دامی آنها

پ- انتشار مقتضي اطلاعات به منظور آگاهي عمومي و پيشرفت فني يا علمي که ممکن است توسط کمیسیون مشخص گردد و نيز تبادل آن و فراهم كردن دسترسي آزاد به آن از طريق تارنما (وبسایت)

2-1- ارتقاي سطح بررسي بيماري دامي از طريق كمك به سازمان‌هاي دامپزشكي كشورهاي عضو در بهبود ظرفيت‌هاي تشخيصي و بررسي بيماري دامي آنها

3-1- ارتقاي هماهنگي مقررات و اقدامات قرنطينه دامي، به‌ويژه اصول بهداشت دام، روندها و ارزيابي مخاطرات بيماري به منظور اينكه شرايط بهداشتي دام، به عنوان محدويت‌های تجاري غيرقابل توجيه تلقي نگردد.

4-1- كمك به كنترل بيماري دام از طريق:

الف- ترغیب اقدامات مربوط به كنترل بيماري‌هاي دامي و ارائه مشاوره به اعضاي كميسيون در خصوص اقدامات مورد نياز فني، اداري و قانوني جهت پيشگيري از ورود و گسترش بيماري‌ها

ب- هماهنگي و مبارزه با بيماريهاي دامي به صورت بينالمللي
در صورت امکان

5-1- تقويت ظرفيت‌هاي ملي از طريق:

الف- آموزش مناسب مسؤولان كشورهاي عضو كميسيون در رابطه با فعاليت‌هاي فوق

ب- هماهنگي مناسب در خصوص تحقيقات مربوط به بيماري‌هاي دامي و روشهاي كنترل آنها و زمينه تبادل اطلاعات علمي مرتبط

پ- كمك يا تسهيل نمودن اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي مشترك در سطح ملي يا منطقه‌اي در خصوص شناسايي، پيشگيري، تشخيص، كنترل و ريشه‌كني بيماري فرامرزي

2- كميسيون مي‌تواند در مورد هريك از موضوعات اشاره شده در اين ماده توصيههايي را به اعضاي خود ارائه كند.

3- آموزش و تبادل كارشناسان

4- کمیسیون می‌تواند مجموعه‌ای حاوی مشخصات کارشناسان کشورها در زمینه‌های مختلف بهداشت دام تدوین نماید.

5- تعیین آزمایشگاههای منطقه‌ای تشخیص بیماری دامی، مواد زیست‌شناختی و تجزیه مواد غذایی

6- تدوین توصیه‌هایی در خصوص استانداردهای ایمنی اکو در مورد مواد غذایی و دستورالعملهای نظارتی با استفاده از اصول مندرج در متون پایه مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، مجموعه مقررات غذایی(کدکس آلیمنتاریوس) و قوانین ملی

7- بالابردن هماهنگی در زمینه مقررات و اقدامات مربوط به ایمنی مواد غذایی به ویژه تجزیه و تحلیل مخاطرات ناشی از مواد غذایی

8- به منظور کسب استانداردهای بینالمللی علمی در خصوص ایمنی مواد غذایی، بهداشت دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام، کمیسیون به مراجع زیر مراجعه خواهد نمود:

مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، کتاب آزمایش‌هاي تشخیصی و واکسن‌های مربوط به حیوانات خاکزی، مجموعه مقررات بهداشتی آبزیان و کتاب آزمایش‌هاي تشخیصی مربوط به آبزیان، مجموعه مقررات غذایی(کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد(فائو)/سازمان جهانی بهداشت، سایر اطلاعات یا دستورالعمل‌هایی که از نظر کمیسیون مناسب باشند از جمله مقررات ملی

9- تصویب استانداردها، راهنماها و توصیه‌های هماهنگ

الف- هرنوع استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ باید به تصویب اکثریت دوسوم کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده برسد.

ب- هر کشور عضو می تواند ظرف سي روز از تاریخ اعلام استانداردها، راهنما وتوصیه هماهنگ توسط دبیرخانه، به آن اعتراض نماید و در این‌صورت ملزم به اجرای چنین استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ نخواهد بود. هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان اعتراض خود را پس بگیرد و استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مربوط را اجراء کند.

پ- چنانچه اعتراض‌های به هر استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ توسط بیش از یک‌سوم اعضای کمیسیون به‌عمل آید، بلادرنگ سایر اعضاء از تعهد به اجرای آن استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ فارغ خواهد شد. با این وجود هر یک یا تمام آنها میتوانند بین خود در خصوص اجرای آن توافق کنند.

ت- دبیرخانه فوری کشورهای عضو را از دریافت هرگونه اعتراض یا پس گرفتن اعتراض انجام شده به موجب این ماده آگاه خواهد نمود.

ث- هرگونه استاندارد، راهنما و توصیه مصوب کمیسیون منطبق با استانداردهای بینالمللی سازمان جهانی بهداشت دام و مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد(فائو)/ سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.

ج- با رعایت مفاد این ماده، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هراستاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مصوب کمیسیون را از تاریخ تعیین‌شده توسط کمیسیون به اجراء درآورند.

ماده 5- عضویت و تصمیمگیری

1- عضویت در کمیسیون جهت کشورهای عضو اکو آزاد است. سازمان‌های بین‌المللی و منطقهای نظیر سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان جهانی بهداشت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام در منطقه مدیترانه می‌توانند به‌عنوان ناظر به عضویت کمیسیون درآیند.

2- عضویت ناظران به اتفاق آراء تصویب خواهد شد.

3- ناظران حق شرکت در تمام جلسات کمیسیون بدون حق رأی را دارند.

4- هر عضو کمیسیون یک رأی خواهد داشت به غیر از تصمیماتی که نیاز به اتفاق آراء دارد، تصمیمات در تمام موارد دیگر با درنظرگرفتن حق هر عضو برای ثبت قیود تحدید تعهد خود با اکثریت ساده آراء مجموع اعضاي کمیسیون اتخاذ خواهد شد. تصمیمگیری در خصوص تخصیص بودجه، انتصاب رئیس کمیسیون و معاونان کمیسیون و سایر موضوعاتی که به تشخیص کمیسیون از اهمیت حیاتی برخوردار باشند، به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

5- اکثریت ساده اعضاي کمیسیون حد نصاب را تشکیل خواهد داد.

ماده 6- ریاست

کمیسیون، رئیس کمیسیون و دو معاون وی را از میان اعضای خود و به صورت چرخشی و برمبنای معیارهای مندرج در مقررات استخدامی کمیسیون دامپزشکی اکو، برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده 7- جلسات کمیسیون

1- هر کشور عضو از طریق یک نماینده معرفی شده از سوی سازمان‌های رسمی دامپزشکی در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

2- نمایندگی هر کشور عضو کمیسیون در جلسات کمیسیون بر عهده نماینده‌ای خواهد بود که وی می‌تواند نماینده جانشین و کارشناسان و مشاوران را به همراه داشته باشد. کارشناسان و مشاوران می‌توانند بدون حق رأی در روند مذاکرات کمیسیون شرکت کنند.

3- جلسات ویژه کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل یک‌سوم اعضاء، توسط رئیس کمیسیون برگزار گردد.

4- اولین جلسه کمیسیون در تهران برگزار خواهد شد.

ماده 8- مقررات مربوط به کمیسیون

1- کمیسیون مقررات مالی خود را با اکثریت دوسوم اعضاي خود، تصویب خواهد کرد که منطبق با اصول مندرج در مقررات مالی اکو خواهد بود.

2- همچنین کمیسیون هر اقدام لازم را در اجرای وظایف خود اتخاذ خواهد کرد و به ویژه با اکثریت دوسوم اعضاي خود، آيین کار و مقررات مالی خود را که مغایر با این اساسنامه یا اساسنامه اکو نباشد، تصویب خواهد کرد.

3- کمیسیون گزارش اقدامها، برنامهها، حسابها و بودجه مستقل خویش را از طریق دبیرکل اکو به شورای وزیران اکو ارائـه خواهد نمود.

ماده 9- دبیرخانه

1- محل دبیرخانه کمیسیون در تهران، جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌باشد. سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مربوط به دبیرخانه را فراهم خواهد کرد.

2- مدیر دبیرخانه با توصیه رئیس کمیسیون و از سوی کمیسیون به مدت چهارسال منصوب خواهد شد.

3- سایر کارکنان دبیرخانه مطابق مقررات استخدامی از سوی رئیس کمیسیون منصوب خواهند شد.

4- دبیرخانه مسؤول اجرای سیاست‌ها و فعالیت‌های کمیسیون خواهد بود و گزارش‌های مربوط را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد و نیز در خدمت سایر دستگاههای فرعی تأسیس شده از سوی کمیسیون خواهد بود. دبیرخانه در اجرای وظایف خویش، از جمله موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف- عهده‌داری مسؤولیت مدیریت روزمره کمیسیون

ب- ارائه گزارشی به هر جلسه عادی کمیسیون از اقدامات به عمل آمده از زمان اختتام جلسه قبلی، و نیز حسابهای ممیزی شده و پیش‌نویس برنامه کاری و پیش‌نویس بودجه دوره مالی بعدی

پ- آماده سازي و سازماندهي جلسات كميسيون و نیز ساير نشستهاي مرتبط با فعاليت‌هاي آن

ت- راهنمايي و هماهنگي كشورهاي عضو در خصوص فعاليت‌هاي كميسيون

ث- ارائه پيشنهادهایی در مورد برنامه‌هاي عملي مشترك بين كشورهاي عضو و نيز مشترك با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

ج- حصول اطمینان از انتشار يافته‌هاي تحقيقاتي، جزوات آموزشي، اطلاع‌رساني و ساير موارد مورد نياز

چ- اقدام لازم در رابطه با ساير موارد سازگار با اهداف كميسيون

ماده 10- حقوق و الزامات كشورهاي عضو

1- كشورهاي عضو واجد حقوق زیر هستند:

الف- دريافت و درخواست اطلاعات از كميسيون در خصوص موارد مرتبط با اهداف و وظايف كميسيون از جمله راهنمايي‌هاي مربوط به دريافت كمكهاي فني و همكاري در زمينه بررسي مشكلات خود

ب- دريافت انتشارات و ساير اطلاعات منتشره از سوي كميسيون

2- كشورهاي عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:

الف- همکاری در تصميمگيري در مورد فعاليت‌هاي فني كميسيون

ب- فراهم کردن اطلاعات درخواستی کمیسیون در اسرع وقت تا جايي كه مغاير با قوانين يا مقررات ملي آنها نباشد.

پ- همکاری به گونه‌ای كه اهداف كميسيون را برآورده مي‌سازد.

ماده 11- نهاد‌های جنبي

1- کمیسیون در صورت لزوم، مي‌تواند نهادهای موقت يا دائم متشكل از افراد منتخب براساس تخصص آنها در زمينه بهداشت دام به منظور مشاوره در موارد فني خاص تشكيل دهد.

2- كميسيون مي‌تواند كارگروههاي تخصصي به منظور مواجهه با وضعیت‌های خاص تشكيل دهد.

ماده 12- مقررات مالي

1- كميسيون داراي بودجه مستقل خواهد بود.

2- بودجه كميسيون از موارد زیر تشكيل خواهد شد:

الف- بودجه عادي: بودجه شامل حق عضويت كشورهاي عضو خواهد بود.

ب- كمكهاي داوطلبانه: كمكهاي داوطلبانه شامل كمكهاي اعطائي، موقوفات يا ساير منابع پولي دريافتي از سازمان‌هاي ذي‌ربط بينالمللي يا منطقه‌اي يا غيره مي‌باشد. كمكهاي داوطلبانه هرگز بخشي از بودجه عادي كميسيون را تشكيل نخواهد داد.

3- بودجه توسط كميسيون تدوين و توسط شوراي وزيران اكو تصویب خواهد شد.

4- هر كشور عضو متعهد مي‌شود كه سالانه سهم خود در بودجه عادي را به دلار آمريكا طبق معیار ارزیابی مصوب كميسيون، بپردازد. معیار ارزیابی می‌تواند توسط كميسيون طبق مقررات مالي كميسيون اصلاح گردد. معیار ارزیابی مزبور آن بخش از بودجه سال قبل كميسيون را كه فقط توسط كشورهاي عضو پوشش داده شده است، در بر مي‌گيرد.

5- كميسيون مي‌تواند كمكهاي داوطلبانه كلي يا در ارتباط با پروژه‌ها يا فعاليت‌هاي خاص كميسيون را بپذيرد. چنين كمكهايي به صندوق امانی كه توسط دبيرخانه ايجاد مي‌شود، پرداخت خواهد شد. پذيرش چنين كمكهاي داوطلبانه و اداره صندوق امانی طبق قواعد مالي مربوط اكو خواهد بود.

ماده 13- هزينه‌ها

1- هزينههاي دبيرخانه از جمله انتشارات و ارتباطات و هزينههاي انجام شده توسط رئيس و نائب رئيس‌های كميسيون، به هنگامي كه از سوي كميسيون وظيفه‌اي را به انجام می‌رسانند، از محل بودجه كميسيون پرداخت خواهد شد.

2- هزينههاي پروژه‌هاي تحقيقاتي و توسعه‌اي تعهدشده توسط اعضاي منفرد از كشورهاي عضو، طبق تصميم كميسيون، تعيين و از محل بودجه، پرداخت خواهد شد.

3- هزينههاي كارشناسان دعوت شده به شركت در نشست‌هاي كميسيون،‌ کارگروهها يا گروههاي كاري آن، در سمت فردی آنها، مي‌تواند از محل بودجه كميسيون پرداخت شود.

ماده 14- ارتباط با ساير سازمان‌ها و مؤسسات

كميسيون با ساير سازمانها یا مؤسسات بين دولتي به‌ويژه آنهايي كه در بخش بهداشت دام فعال هستند، همكاري خواهد داشت.

ماده 15- امضاء‌، تصویب و لازم‌الاجراء شدن

1- اين اساسنامه برای امضاي كشورهاي عضو اكو مفتوح خواهد بود.

2- اساسنامه طبق رویهها و قواعد قانون اساسی كشورهاي عضو به تصويب خواهد رسید و سند تصويب نزد دبيركل اكو تودیع خواهد شد.

3- دبيركل اكو، تصويب اساسنامه را به آگاهی تمام كشورهاي عضو خواهد رساند.

4- تصويب اين اساسنامه مي‌تواند مشروط به قیود تحدید تعهدی شود كه پس از تصویب به اتفاق آراء اعضاي كميسيون، نافذ خواهد شد.

5- اين اساسنامه سی روز پس از دريافت پنجمين سند تصويب توسط دبيركل، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 16- اصلاحات

1- اصلاحات اساسنامه مي‌تواند توسط هر كشور عضو پيشنهاد گردد.

2- كميسيون مي‌تواند اين اساسنامه را با اكثريت دوسوم تمام اعضاي كميسيون، اصلاح نمايد.

3- اصلاحات اين اساسنامه به شوراي اكو گزارش شود. اين شورا اختيار دارد هرگونه اصلاح را چنانچه مغاير با اهداف اكو يا مفاد اساسنامه كميسيون تشخيص دهد، نپذيرد.

4- اسناد پذيرش اصلاحات نزد دبيركل اكو تودیع خواهد شد و وي تمام كشورهاي عضو را از دريافت اين اسناد و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اين اصلاحات آگاه خواهد نمود. حقوق و تعهدات هر كشور عضو كه اصلاحی را نپذيرد، کماکان طبق مفاد اين اساسنامه به‌گونه‌ای که قبل از اصلاح بوده است، اداره خواهد شد.

ماده 17- كنارهگيري از عضویت

1- هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن اين اساسنامه در مورد آن عضو، با ارائه يادداشت كتبي به دبيركل اكو از عضویت در اين اساسنامه كنارهگيري کند. دبيركل نيز بلافاصله تمام كشورهاي عضو را از موضوع آگاه خواهد كرد.  كنارهگيري در پايان سال تقویمی که در آن دبيركل يادداشت کناره‌گیری را دريافت نموده است، نافذ خواهد شد.

2- هر عضوي كه يادداشت كنارهگيري از عضویت در سازمان همكاري اقتصادي اكو را ارائه دهد، چنین تلقی خواهد شد که به‌طور همزمان از كميسيون نيز كنارهگيري کرده است و اين كنارهگيري، در مورد تمام سرزمین‌هایی که آن عضو، مسؤول روابط بينالمللي آنها است، اعمال خواهد شد.

ماده 18- فسخ

چنانچه در نتيجه انصراف از عضویت‌ها، تعداد اعضاء به كمتر از پنج عضو برسد، اين اساسنامه خود به خود فسخ خواهد شد.

ماده 19- تفسير و حل اختلافات

1- هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا كاربرد اين اساسنامه در صورتي كه توسط كميسيون حل و فصل نگردد، به فرآيند مصالحه يا ساير سازوکارهاي حل و فصل مسالمتآميز متخذه توسط كميسيون ارجاع خواهد شد.

2- در خصوص نگراني‌هاي مربوط به تجارت، روند ميانجيگري سازمان جهاني بهداشت دام یا کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گياهي(اس.پی.اس) سازمان جهاني تجارت يا روند حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت بايد مورد استفاده قرار گيرد.

این اساسنامه در تاريخ 23 دسامبر 2010 ميلادي (2/10/1389 هجري شمسي) در استانبول تركيه در دو نسخه به زبانهاي انگليسي و روسي تنظیم گرديد و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي افغانستان

از طرف جمهوري آذربايجان

از طرف جمهوري اسلامي ايران

از طرف جمهوري قزاقستان

از طرف جمهوري قرقيزستان

از طرف جمهوري اسلامي پاكستان

از طرف جمهوري تاجيكستان

از طرف جمهوري تركيه

از طرف تركمنستان

از طرف جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/8/1392

به تأييد شوراي نگهبان رسيد.