قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

 

قانون اصلاح بند (د) ماده (3)

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

ماده واحده- عنوان «صندوق بيمه روستاييان و عشاير» مندرج در بند (د) ماده(3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 به عبارت
«صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير» تغيير مي‌يابد.

تبصره- اجراي طرح در خصوص كشاورزان غيرساكن در روستاها منوط به تأمين بار مالي مربوط ‌به سهم دولت از حق بيمه ايشان در قوانين بودجه سالانه كشور مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ

نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و
در تاريخ 26/7/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.