قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

قانون اصلاح بند (و)ماده (44)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در بند(و) ماده(44) عبارت «يك‌سال و» قبل از عبارت«بالاي يك‌سال اسارت» و عبارت «بارعايت سقف مقرر در اين بند» بعد از عبارت «امور ايثارگران» اضافه مي‌شود.

ب– در فراز آخر بند(و) عبارت «آزادگان زير سه‌‌سال اسارت» به عبارت «آزادگان كمتر از يك‌سال اسارت» تغيير مي‌يابد.

پ- به ابتداي تبصره (2) بند(و) ماده(44) عبارت «رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان» اضافه مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1/9/1391

به تأييد شوراي نگهبان رسيد.